47 Archieven en Bibliotheek. HOOF I) STUK IV. Geldmiddelen. f 4.516.088.015 Het nadeelig saldo der rekening is ontstaan uit het verschil van het voordeelig saldo der gewone ontvang sten en uitgaven ad f 160.185.77 en het nadeelig saldo der buitengewone ontvangsten en uitgaven ad f 4.676.273,785. Over het vermoedelijk saldo van „gewoon” werd ten bate van den dienst 1918 beschikt tot een bedrag van f 1.023.010,945, zoodat ten slotte ten laste van den gewonen dienst 1919 kwam een nadeelig saldo ad f 862.825,173. 47.858.445,19 52.374.533,20s f' 1600 - 1500 - 1400 - 1200 - 750 - 1100 bezoeken. Naar de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening (art. 221 der Gemeentewet) over het dienstjaar 1917 bedragen: de ontvangsten en de uitgaven zoodat die rekening sluit met een na deelig saldo van Verder verwijzen wij naar de staten (Bijlagen 7 en 8), die- den aard der ontvangsten en der uitgaven afzon derlijk vermelden. Op 1 Januari 1919 bestond het personeel van het Oud- archief uit: Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een tweede-klerk Een bediende Het aantal bezoekers bedroeg 73 met 913 tegen 65 bezoekers met 892 bezoeken in het jaar 1917. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar het verslag van den archivaris, opgenomen onder de bijlagen als No. 25. De archieven na 1851, onder beheer der afdeeling „Archief en Expeditie” van de gemeentesecretarie, be vinden zich in goeden staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 50