15 5 i* VERSLAG VAN HET OPENBAAK SLACHTHUIS. 3.000,— 700 700,— r> 1.200,— f n 1.450,— 1.100,— 18 Halknechts. 8 Stalknechts. 1 Magazijnknecht. 1 Helper. 8 Werklieden. 3 Werkvrouwen. 2 Timmerlieden. 3 Schilders. 1 Metselaar. 1 Smid. 1 Broeimeester. 1 Koriovenwerker. 4 IJslichters Mutatiln in het ambtenaarspersoneel. Bevorderd met ingang van 1 Januari 1918: tot n Jaarwedde. 1.100,- 700,— 1.050,— 850,— 850,— le Klerk, J. Kaal, 2e Klerk 2e Klerk, W. C. Wijne, Schrijver Opzichter, 2e klasse, H. Komen, Portier Weger, W. Loeps, Halknecht Portier, Th. J. v. d. Burg, Stalknecht Bevorderd met ingang van 4 Maart 1918: tot Adjunct-Directeur, S. Douma, Keurings-veearts Bevorderd met ingang van 1 April 1918: tot Kassier 2e klasse, j. M. Sonneville, le Klerk le Klerk, J. Z. F. A. Hoek, 2e Klerk In vasten dienst aangesteld met ingang van 1 Februari 1918: P. G. Cremers, Schrijver 1 Maart 1918: D. Kooper, 2e Klerk 16 Maart 1918: W. v. Dorp, Keurmeester Eervol ontslagen met ingang van 1 Januari 1918: K. Zwarenstein, 2e Klerk, 1 April 1918: H. L. Kooper, Kassier 2e klasse. (Benoemd tot Adjunet- Commies ter Gemeente-secretarie, afdeeling „Verificatie”). Ongevallen. In het afgeloopen jaar kwamen onder het personeel 10 ongevallen voor. De getroffenen konden in totaal 96 dagen hunne werkzaamheden niet verrichten. Door de Hij ks ver zekeringsbank werd uitgekeerd f 276,69. Straffen. Aan de werklieden werden het volgende aantal straften opgelegd 7 voor te laat komen, 1 voor plichtsverzuim, 1 voor oneerlijkheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 516