15 L IV. Keuringsdienst. De keuringsdienst werd evenals het vorig jaar, in deze gemeente benevens in de gemeenten Voorburg en Rijswijk, op de gewone wijze door het personeel van dien dienst uitgevoerd. Dit personeel heeft in het afgeloopen jaar een zware taak gehad door de zeer drukke distributie-werkzaamheden, die het mede moest helpen verrichten. Met lust en ijver kweet het zich evenwel van zijn plicht. De inspectie-bezoeken aan winkels werden gecombineerd met de bezoeken voor distributie-aangelegenheden en kunnen daarom niet afzonderlijk worden opgegeven; voortdurend waren vier of meer keurmeesters met deze dubbele surveil lance bezig. Met het oog op de vele clandestine slachtingen tengevolge der regeeringsmaatregelen werd ook menigmaal des nachts op den openbaren weg gewaakt, soms met acht man; gedeeltelijk hebben ook opzichters aan dij werk deel genomen. Ook de Adjunct-Directeur en de Veearts zagen hun werk- III. Toestand van gebouwen en inrichtingen. De gebouwen en inrichtingen bleven in goeden staat en werden behoorlijk onderhouden. Met betrekking tot den inventaris der slachthallen kan ik verwijzen naar de te dier zake ten vorige jare gemaakte opmerking. De gewenschte uitbreiding der lokalen voor huidenzouten en afvalverwerking werd nog niet uitgevoerd wegens de crisisomstandigheden. De uitbreidingen van betee- kenis, die plaats vonden, bestonden uit het maken van eene verbinding tusschen het paarden-voerkoelhuis en het runder- voerkoelhuis met bijbehoorende wijziging der transportbaan en het voorzien der beide ketels van Wiltonvuren, teneinde in staat te zijn bruin- en ttjnkolen te kunnen stoken. Als nieuwe inrichting werd in overleg met de Regeering en gedeeltelijk voor hare rekening een vriesinrichting ont worpen en uitgevoerd, die in haar geheel voor het invriezen en bewaren van dieren voor rijksrekening werd gebruikt. Komt deze inrichting ter beschikking van het bedrijf, dan zal daarmede een nieuwe bron van inkomsten geschapen zyn. De vriesinrichting werd door eigen personeel ontworpen en na onderhandsche inschrijving onder toezicht van dat personeel uitgevoerd door de firma’s W. Slotboom Zn., alhier (pijpleidingen) en Z. Gelens J. v. d. Wal, alhier (bouwwerk). Zij voldoet aan de strengste eisehen. 6 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 517