15 7 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. zaamheden zeer toenemen door allerlei regeeringsmaatregelen. Eerstgenoemde had in hoofdzaak de dagelijksche leiding der distributie van Vee en Vleesch. Voor nadere bijzonderheden aangaande de distributie ver wijs ik naar het desbetreffend verslag van het Gemeentelijk Distributiebedrijf. Wat betreft de uitkomsten volgende: Tuberculose kwam voor bij 1459 runderen (11,73%), 39 vette kalveren (0,324 90 graskalveren (1,75 4 nuchtere kalveren <0,042 304 varkens (5,347 3 geiten (0,806 en 1 schaap (0,005 Cysticercus inermis (lintwormlarven, die bij den mensch lintwormziekte kunnen veroorzaken) werd bij het rund 4 maal gevonden en wel 3 maal in levenden en 1 maal in afge storven toestand. De vindplaatsen van de levende parasieten waren de inwendige en uitwendige kauwspier en het hart. De afgestorven exemplaren werden in de inwendige kauw spier aangetroffen. Bij graskalveren kwam de parasiet 4 maal voor, 2 maal in levenden, 2 maal in afgestorven toestand. De levende parasieten werden in beide gevallen gevonden in het hart, de inw'endige en de uitwendige kauwspier. Runderen en kalveren weerden 3 weken in het koelhuis bewaard en daarna goedgekeurd. Echinococcose (het voorkomen van een blaasworm, waarvan de lintworm bij hond en mensch voorkomt) werd gevonden bij 40 runderen, 56 paarden, 14 varkens en 1 geit. Actinomycose (straalschimmelziekte) kwam voor bij 12 runderen. Als voor den mensch niet schadelijke parasitaire ziekten weerden aangetroffen Distomatose (leverbotziekte) by 158 runderen, 981 schapen, 3 geiten en 3 graskalveren. Strongylose (longwormziekte) werd geconstateerd bij 6 varkens en 2 graskalveren. Cysticercus tenulcollis (een blaasworm, welke niet in de spieren, doch aan de ingewanden der dieren voorkomt, echter niet gevaarlijk voor den mensch) kwam voor by 10 varkens en 30 schapen. Van de in de Wet genoemde besmettelijke veeziekten, welke voor een deel ook voor den mensch gevaarlijk zijn, werd Mond en klauwzeer in het laatst van het jaar meer malen aangetroffen. Besmettelijke borstziekte bij 7 varkens (terwjjl de residuen van genezen gevallen in groote getale voorkwamen). Van besmettelijke veeziekten, niet in de Wet vermeld, werden aangetroffen: van den keuringsdienst het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 518