15 19 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 233 runderen. 149 paarden. 387 vette kalveren. 161 graskalveren. 300 varkens. 498 schapen. 653 nuchtere kalveren. 38 geiten. 3 veulens. hunne organisaties overleg gepleegd, waarbij rekening is gehouden met de grootte der zaken. Op deze wijze bleef het personeel van de slagers zooveel mogelijk aan den arbeid en werd er naar gestreefd de be drijven aan den gang te houden terwijl de verdeeling zonder eenigen schijn van willekeur heeft plaats gehad. Het vet en de afvallen der slachtdieren werden bij de aangewezen afnemers ingeleverd, hetgeen de vetvoorziening in het algemeen en de worstfabricatie, ten behoeve der Haagsche ingezetenen, ten goede is gekomen. Vanzelf bracht de distributie enorm veel werk mede en met voldoening en waardeering kan worden teruggezien op de buitengewone toewijding, waarmede het personeel van het Slachthuis zich van deze bijzondere taak heeft gekweten. Aan het financieel overzicht kunnen de volgende cijfers worden ontleend. De opbrengst van het gedistribueerde vleesch en spek bedroeg f 3.791.849,43s t.w. versch vleesch f 3.741.208,77s, gesteriliseerd vleesch f 17.471,745, gezouten vleesch f29.812,15 en spek f 3.356,765; aan wedden en loonen is f 17.638,61s en aan algemeene onkosten is f 3.704,46s betaald geworden. Het grootste aantal dieren is geslacht op 8 November137 runderen, 3 paarden, 42 vette kalveren, 1 graskalf, 125 var kens, 482 schapen en 20 nuchtere kalveren, totaal 810 dieren. Van elke diersoort afzonderlijk, werden het meest ge slacht op: 18 October 27 December 12 Augustus 6 Maart. 20 December 29 November 26 April 24 April 2 Januari

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 526