15 29 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. X. Koelhuis. Ofschoon de opbrengst van het Koelhuis in het afgeloopen jaar aanmerkelijk hooger is geweest dan die in 1917, de financiële uitkomst der exploitatierekening zie Admini stratief overzicht, hoofdstuk VII bleef nog ongunstig. Door Kegeeringsmaatregefen werd het voor handelaren in boter en eieren, die meer en meer van onze inrichting gebruik begonnen te maken, onmogelijk gemaakt ruimte te blijven huren. Ook tal van slagers hebben, in verband met het slachtverbod, de huur van hunne koel- en pekelcellen opgezegd Wel werd voor eenige maanden eene groote ruimte door het R|jk in gebruik genomen voor het vóórkoelen van het in te vriezen vleesch en zijn partijen melkpoeder voor rekening van het Gemeentelijk Distributiebedrijf opgeslagen, doch eene regelmatige verhuring van het benedenkoelhuis kon niet meer plaats hebben. De ruimte, bestemd voor het bewaren van versche land en tuinbouwproducten was daarentegen geheel verhuurd. Het heeft vooral de aandacht getrokken, dat buitengewoon groote hoeveelheden druiven dit jaar zijn binnengebracht. In het bijzonder heeft de stijging der exploitatiekosten er toe bijgedragen, dat het nadeelig saldo, hetwelk jaarlijks gaandeweg verminderde, weder een aanzienlijk cijfer heeft bereikt. Het tarief van den electrischen stroom voor kracht is met 160 °/o verhoogd, de prijzen van zwavelig zuur, zout en andere artikelen hebben eene ongekende hoogte bereikt, terwijl wedden en loonen, onderhoudskosten en andere uit gaven veel meer dan vorige jaren hebben gevergd. Zooals reeds in het Algemeen overzicht, hoofdstuk 111, is gememoreerd, heeft het bovenkoelhuis eene zeer belangrijke verandering ondergaan. Ongeveer 2/3 dezer ruimte, beslaande 1400 M2. oppervlakte, was nog niet voor koeling ingericht. Wel werden hierin zuidvruchten en partijen versch fruit bewaard, doch het grootste gedeelte bleef nog onbezet. Thans is dit echter anders geworden. Op verlangen van de Regeering en grootendeels voor hare rekening, is zoowel het voorkoelhuis voor varkens als ge noemde ruimte ingericht voor het bevriezen van vleesch en het opslaan daarvan in bevroren toestand. Gedeeltelijk werd voor het bevriezen en bewaren gewone luchtkoeling toegepast doch daarbij ook directe koeling door pekelbuizen aangewend. Langs de wanden werden daarvoor zoowel gladde- als ribbenbuizen opgebouwd tot eene totaallengte van 4,5 K.M., met totaal 3000 M2. verkoelend oppervlak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 533