15 L 30 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Kleine kantoorlokalen. Verhuurd zyn 5 lokalen, die in 1918 opbraehten f 290. XI. Diverse verhuringen. Huidenlokalen. Cantine. De cantine is verpacht voor f 600 per jaar. Van deze inrichting werd, evenals van het automatisch telephoon toestel, daarin geplaatst, een regelmatig gebruik gemaakt. Op 31 December waren in gebruik 6 groote en 10 kleine lokalen; de opbrengst heeft bedragen f 2.510. Het geheele werk is in drie weken uitgevoerd, hetgeen eene bijzondere dienstprestatie kan worden genoemd. In het Tijdschrift der Nederlandsche Vereeniging voor Koel techniek is over dit werk dan ook met lof gewaagd. Door deze verbouwing is het Slachthuis op eene zeer voordeelige wijze in het bezit gekomen van een vriesinrich- ting, die aan het koelhuis nog ontbrak. Verwacht mag worden, dat deze nieuwe inrichting in eene behoefte van stad- en landgenooten zal voorzien en de inkomsten van het Koelhuis belangrijk zal verhoogen. Accijnskantoor en verificatieruimte. Aan het Rijk is ten gebruike afgestaan een gedeelte van het keurgebouw, met de daarby behoorende ruimte, waar voor f 600 per jaar wordt betaald. Grond. Aan grond is verhuurd: 300 M2 voor het bewaren van varkenshaar in de open lucht; 98,8 M2. waarop houten opslagplaatsen zyn gebouwd; 236 M2. voor opslag van vet in vaten (4 April ontruimd); 51,75 M2. voor bewaring van winterwortelen voor paarden (16 December ontruimd). De totale huuropbrengst heeft bedragen f 252,93. XII. Ijsfabriek. Zooals te voorzien was viel de nadeelige invloed van den oorlog ook ten opzichte van de exploitatie der ijsfabriek duidelijk waar te nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 534