15 33 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Schoonmaken, der koelcellen. Door het personeel van het Slachthuis zijn, voor rekening der huurders, 48 koelcellen schoongemaakt. Hiervoor werd voor 46 cellen f 0,50 per cel betaald, terwyl, volgens het nieuwe tarief, voor 2 cellen f 1,— per cel in rekening is gebracht. Opbrengst van den korioven. Tegen vergoeding van f 1.237,50 door de Gemeente, wer den alle dierenlijken, aangebracht door den Gemeentelijken Reinigingsdienst, in de Korioven vernietigd. Voor rekening van particulieren zijn 4 honden en 1 paard verbrand. het personeel van het Slachthuis is, alleen des Zaterdags, toegestaan van de baden gebruik te maken. XIV. Overtredingen. In het afgeloopen jaar zijn door Keurmeesters en Opzich ters buitengewoon veel processen-verbaal opgemaakt wegens verschillende overtredingen, mede in verband met de distri- butie-voorschriften. In deze gemeente ontstond n.l. door deze maatregelen (slachtverbod enz.) een levendige handel in vleesch, afkom stig van klandestien geslachte en dus ongekeurde runderen, welke grootendeels van het omringende platteland werden ingevoerd. De meest ongeloofelijke middelen zyn gebezigd om dit vleesch in deze gemeente in te voeren en te verkoopen, waartegen door de politie en de slachthuisambtenaren met ernst werd opgetreden, doch wat niet mogelyk was te voor komen; de enorme hooge prijzen die de verbruikers wenschten te besteden voor dit vleesch, maakte fnuiking van dit bedrijf onmogelyk. Alleen door de slachthuisambtenaren zijn in 1918 149 processen-verbaal opgemaakt, gerangschikt in onderstaande tabel. Voorts werden door deze ambtenaren en door de politie nog 220 partijen vleesch en vet in bezit genomen krachtens de Distributiewet en de Wet van 3 Aug. 1914 (aanvulling- onteigenings'wet) tegen het vasthouden van waren en prijs opdrijving.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 537