15 i 36 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Rekening van het Openbaar Slachthuis over 1918. Omtrent de rekening van het Openbaar Slachthuis over 1918 kan het volgende worden opgemerkt. Terwijl 1917 een voordeelig saldo opleverde van f 16.620,56, sloot de rekening over 1918 met een nadeelig saldo van f 184.669,39 (geraamd was een nadeelig saldo van f 32.103,33). Deze uitkomst is in hootdzaak toe te schrijven aan de mindere opbrengst van de slachtgelden, veroorzaakt door het slacht verbod, de enorme prysstyging van materialen, electrische stroom, steenkolen, zout en andere bedrijfsbehoeften, alsmede door loonsverhooging en duurtebyslagen. Het totaal der baten wijst rond f 94.200,—of ruim 23*/2 °/o minder aan dan in 1917. Minder bracht op Art. I „Opbrengst Slachthuis” rond t' 124.200,of bijna 4O‘/2 (minder brachten o. a. op „Slachtgeld” rond f 120.600,of ruim 49'/2°/o> „Keurloon” rond f8000,of byna 42’/z °/o> „Weeg loon” rond f 7,500,of 40 0 waar tegenover het „Stalgeld” rond f 7.800,of ruim 59’/2 °/o meer heeft opgebracht, o. m. wegens verhooging van het tarief voor veevoeder en „Ver schillende inkomsten” rond f 2.800,of bijna 55*/2 °/0); eveneens bracht minder op Art. III, „Opbrengst Ijs” rond f 2.900,— of ruim 6*/2 °/o en meer bracht op Art. II, „Op brengst Koelhuis” rond f 33.700,of ruim 77'/a °/o, *n ver band met de verhuring van de nieuwe vriesinrichting aan het Kijk, voor het invriezen van vleesch en het opslaan daarvan in bevroren toestand. De lasten bedroegen rond f 107.000,— of bijna 28 °/o meer dan in 1917. In hoofdzaak zijn gestegenArt. I „Exploitatie kosten Slachthuis” rond f 17.200,— of ruim 29 °/o, Art. II, „Exploitatiekosten Koelhuis” rond f 46.900,of 186 °/o (wegens extra exploitatiekosten der vriesinrichting), Art. III, Fabrica tiekosten van het Ijs” rond f5.500,of ruim 28‘/2 °/o, Art. IV, „Onderhoudskosten” rond f6.500,of bijna 33'/2 °/o> Art. V, „Algemeene Onkosten” rond f32.800,of ruim 31 °/o. De exploitatie van het Slachthuis als zoodanig gaf een verlies te boeken van rond f121.000, tegenover eene winst van rond f 51.100,in het vorige jaar. Het nadeelig saldo der exploitatierekening van het Koelhuis bedroeg rond f 66.100,dat is rond f 18.100,of ruim 37'/2°/o meer dan in 1917, terwijl de winst van de Ijsfabriek rond f 2.400,bedroeg, dat is rond f 11.100,— of bijna 83 °/o minder dan het vorige jaar. Geslacht werden 65.995 dieren, dat is 68.884 of byna 104*/j °/o minder dan in 1917. Geslacht werden 14.532 run deren tegen 24.828 in 1917, 1564 paarden tegen 785 in 1917,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 540