15 Iā€ 58 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. BEKNOPTE INVENTARIS PER 31 DECEMBER 1918. XII. Afgeschreven. Boekwaarde. ONDEHDEELEN. Gebouwen. f f f mest f 162.032,54 f 1.405.417,41 f 1.567.449,95 f f f f f 395.467,63 395.467,63. 178.128,03 f 157.725,41 f 20.402,62 f f f f f 27.315,61 35.051,67 7.736,06 f 14 264.61 16.585,97 5 f f - f Afrastering, muren en ijzeren hekken i Lucht- en smalspoor. Luchtspoor Smalspoor Grond en plantsoenen. Grond Plantsoenen Aanschaffings waarde. 6.232,36 1.503,70 23 620,56 23.113,19 32.290,07 59.463,87 141.458,07 23.448,4!' 3.867,12 359 170,67 171.473,18 565.111,28 394,400,ā€” 1.067,63 29.680,85 5.370,82 37.706,58 18.002,94 57.194,49 321.464,09 153.470,24 507.916,79 25.504,12 30.061,85 s 22.557,325 22.917,20 41.580,03 394.400,ā€” 1.067,63 2.770,82 2.668,65 3.787.82 6.892,69 5 16.558,45 s 28.492,12 33.588,28 25.203,42 25.329,54 46.457,26 26 391,38 25.781,84 36.077,89 66.356,565 158.016,52 s 2.321,36 s 2.988,ā€” 3 526,42 s 2.646,09 s 2.412,34 4.877,23 apparaten- I los- I f Rioleering, bestrating en plaatsen Slachthallen Stallen Koel- en pekelhuis. Ijsfabriek en ruimte Ketelhuis met schoorsteen Keurgebouw Huiden bergplaatsen Verbindingshal Darmwasscherij en lokaal Administratiegebouw Cantine Dienstwoningen Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 554