Bijlage 16 Algemeene opmerkingen. i VERSLAG omtrent den Gemeentelijken Haven dienst over het dienstjaar 1918. De Commissie van Bijstand voor den Gemeentelijken Havendienst bestond onder Voorzitterschap van den Wet houder voor de Gemeentebedrijven, Mr. Dr. H. J. Romeyn, uit de heeren: A. Hoogenraad, J. C. Streng, L. Buurman en J. J. Verburg. Bij Raadsbesluit van 1 Juli 1918 werd ingesteld de Ge meentelijke Havendienst, waarbij werden ondergebraeht: a. de dienst der Vissehershaven; b. de dienst der Laakhaven. Hierdoor zijn alle gemeente-wateren in één dienst ver- eenigd. Als hoofd van dezen tak van dienst werd onder geteekende benoemd. Het kantoor van ondergeteekende en van de admini stratie bleef voorloopig gevestigd in het havenkantoor der Vissehershaven. Het administratief personeel werd voorloopig uitgebreid met een tijdelijken schrijver, terwijl voorstellen voor een definitieve uitbreiding aan Burgemeester en Wethouders zijn gedaan. Het personeel bestaat thans uit: een directeur, een boek houder, een eerste klerk, een tijdelijke schrijver en een havenbediende-concierge. Voor de Vissehershaven uit: een chef van dienst en zes havenbedienden. Voor de Laakhaven uit: een onderhavenmeester, vier havengaarders en twintig brugwachters. Een brugwachter overleed, wiens plaats nog niet weder vervuld is. Bij verlof of ziekte van havengaarders en brugwachters, wordt hun dienst waargenomen door noodhulp-gaarders en brugwachters, door ondergeteekende met toestemming van Burgemeester en Wethouders aangenomen. Het personeel der Vissehershaven verzuimde wegens ziekte in totaal 35 dagen, dat der Laakhaven sedert 1 Juli

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 557