16 7 5 5 4 3 5 6 12 5 4 4 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 11 3 4 5 4 4 5 3 2 2 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. ■n r v n n n r> T) n n r> n n n n n n 7) r> n n n n n n n n n n n n n n n n 8 loggers deden 14 reizen. •n n 145 dagen. Het bedrag over het tijdperk der ziekte uitbe taald bedroeg 1' 589,76. Aan duurtebijslag werd uitbetaald f 4.714,63 aan het per soneel der Visschershaven en sedert 1 Juli 1918 f 6.759,28 aan liet personeel der Laakhaven. Visschershaven. Scheepvaart. 1 Januari 1918 lagen de volgende vaartuigen in de haven: 16 stoomtrawlers en stoomkustvisschersvaartuigeu, 74 loggers, 49 schokkers, 21 garnalenbooten en vletten, 6 sleep- booten, een baggermolen en 2 bakken en 1 reddingboot. Waar volgens het Nederlandsehe reederijboekje, bijge- werkt tot 1 Juni 1918, het aantal Scheveningsche loggers 271 bedroeg, lagen dus ongeveer drie kwart der loggers in andere havens op. De trawlvisseherij, welke in normale jaren wordt uitge oefend in de maanden JanuariMei, duurde thans tot begin November, terwijl zelfs een deel der vloot het ge- heele jaar bleef trawlen. Voor deze visscherij bestond zeer veel belangstelling, daar met ingang van 1 Januari het door de Duitsehe Re- geering vrij gegeven gebied nabij de lichtschepen Haaks en Terschellingerbank was verruimd. Daartegenover stond wel dat dit gebied nabij de Hollandsche kust was verkleind en teruggebracht tot op ongeveer 7 mijl van de kust, doch voor de visscherij was de winst in het vrij gegeveu gebied grooter dan het verlies door de versmalling laugs de Hol landsche kust. Aan de trawlvisseherij werd in het geheel deelgenomen door 120 Scheveningsche loggers, die gezamenlijk 1406 reizen deden. Bovendien markten hier 4 loggers van audere plaatsen 11 maal. 6 loggers deden 1 reis. 2 reizen. 3 4 5 n •n 1 logger deed 6 loggers deden 6 n T> r> 1 logger deed 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 558