53 HOOFDSTUK V. aan de P a ro c h i e v a n d'e H e i 1 i g e n Antonins en Lo de w ij k, een perceel bouwgrond aan de zuidoost- zijde van den Wassenaarschen Weg, kadaster Sectie X, No. 652, groot 22 A., voor f 46.200,—; aan dé R oom seh Katholieke Kerk van den Heiligen Antonins Abt, te Seh e v en i n gen, een strook grond aan de noordoostzijde van den Sche ven ingscheweg, kadaster Sectie A G, No. 1427, groot 61 c.A., voor f 1830, Genieente-eigendommen, werken en inrichtingen. Door de Gemeente werden verkocht: - 25,- - 37,50 - 50— - 62,50 - 100,— Het vergunningsrecht bleef bepaald op f 12,50 van iedere f 50,huurwaarde. Tot schatter van het vergunningsrecht werd in 1918 weder voor den tijd van één jaar benoemd de heer M. W. C. H. Slotboom. De herschattingen werden verricht door de heeren J. J. W. A. van der Vet en G. van Veen. Herschatting werd gevraagd door 12 personen, terwijl bij den Gemeenteraad een verzoek om vermindering van den aanslag in het vergunningsrecht werd inge diend, welk verzoek werd afgewezen. Door 2 personen werd de aanvrage te laat ingediend. Het oorspronkelijk geschatte vergunningsrecht ver minderde door de herschatting voor 10 perceelen als volgt: aan de S t.-H i e r o n y m u s-A e m i 1 i a n u s S t i c h- t i n g, een strook grond aan de zuidoostzijde van de Kerklaan, kadaster Sectie A G, No. 2466, gedeeltelijk, groot 4 c.A., voor f 80. voor 2 perceelen met f 12.50 per perceel, .,*4 1 perceel 1 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 55