16 5 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Een viertal vrachtvaarders vertrokken in den loop van De kustvisscherij, uitgeoefend door schokkers en garna lenbooten, geschiedde van uit de haven slechts met Sehe- veningsche vaartuigen. Die van andere plaatsen markten hier zoo goed als niet, wat een aanmerkelijk verschil is met den toestand voor den oorlog, toen hier soms een 60 a 70 vaartuigen van andere plaatsen per etmaal de haven binnenvielen om te markten. De resultaten der kustvisscherij waren zeer loonend. De stoomkustvisscherij, die in het begin van het jaar werd beoefend door een 23-tal vaartuigen, leverde niet die uitkomsten op, welke men er van verwacht had. De exploi tatiekosten waren zoo hoog, dat zelfs bij zeer groote be sommingen de kosten niet gedekt werden. Daarbij kwam nog, gelijk reeds boven gezegd, dat het verkrijgen van levensmiddelen en steenkolen de grootste moeite kostte, waardoor menigmaal kostbare visehdagen verloren gingen. Geleidelijk werden deze vaartuigen dan ook verkocht, zoodat op het einde van het jaar nog slechts een 4-tal dier vaartuigen voor Seheveningsche rekening voeren. In het geheel deden de stoomkustvaartuigen 295 reizen op de haven. tegen zeer Imogen prijs te verkrijgen, doch waren ook lang niet in voldoende hoeveelheid aanwezig. Ook het verkrij gen van levensmiddelen, verlichtingsartikelen en brand stoffen kostte moeite. Voornamelijk door gebrek aan levensmiddelen en petro leum konden slechts zeer korte reizen gemaakt worden en gebeurde het meermalen, dat een schipper de reis moest onderbreken en naar de haven terugkeeren, omdat de le vensmiddelen opraakten. Deed men in normale tijden reizen van ongeveer een maand, thans bleef men niet langer dan 10 dagen op zee. De reizen hoewel kort leverden schitterende resultaten op. De vischstand is, doordat er eenige jaren niet op haring gevischt is geworden, blijkbaar zeer verbeterd. De haring- prijzen waren buitengewoon hoog, waardoor zeer mooie be sommingen gemaakt werden. Te Scheveningen werd aangevoerd 49.000 ton haring door 95 vaartuigen, die gezamenlijk 202 reizen deden. De waarde der aangebrachte haring was ongeveer 2.500.000,gulden. Gedurende de haringvisscherij gingen geen vaartuigen verloren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 561