16 6 VERSLAG DEK V1SSCHEKSHAVEN. 14 Januari was de logger SCH 29 van de reederij W. L. W. Stevens, welk vaartuig ter visscherij was vertrokken, reeds zooveel over tijd, dat liet als verloren werd be schouwd. Aan boord waren behalve de schipper nog 6 opvarenden. 27 Februari zagen de opvarenden van den logger SCH 195 de logger SCH 134 van de reederij-maatsehappij „Scheve- ningen” in de lucht vliegen, nadat zij een zwaren knal ge hoord hadden. Alle opvarenden van de SCH 134 verloren daarbij het leven. Aan het einde der maand werden als verloren beschouwd de loggers SCH 267 van de maatschappij „Toekomst” en de SCH 275 van de reederij Fr. Vrolijk, terwijl dit getal later moest worden vermeerderd met de loggers SCH 222, 238, 319 en 161, respectievelijk van de reederijen W. den Duik Jacz., M. de Mos, Alb. Jol en B. Pronk. 9 Maart liep de logger KW 89 hier binnen met een ge kwetste. De logger was op zee door een vliegtuig bescho ten, waardoor een matroos werd gewond. De patient werd met de Gem. ziekenauto naar het ziekenhuis vervoerd. 28 Juli liep de logger SCH 165 binnen met 3 schipbreu kelingen en 2 dooden, zijnde een gedeelte der equipage van den logger SCH 137, reederij Knijenburg. Deze logger was op een mijn geloopen en verongelukt. Drie opvarenden waren in de golven verdwenen. 31 Augustus liep de SCH 8, een logger van ue reederij het jaar uit de haven, terwijl enkele dier vaartuigen later met sloeharing uit Noorwegen in de haven terugkeerden. Onder de vertrokken vrachtvaarders was een driemast schoener, welke bij de scheepsbouwmaatschappij „Scheve- ningen” was gebouwd. 13 maal kwam een vaartuig met de gele vlag in top de haven binnen. Zij hadden gezamenlijk 32 zieken of gewon den aan boord, waaronder vooral veel lijders aan Spaan- sche griep. In een 3-tal gevallen werd op last van den quaratainedokter tot ontsmetting der vaartuigen overge gaan. Door de pontonniers werden enkele oefeningen met de pontons gehouden. Einde December vertrokken de ponton niers met een ponton, die geladen was met het materiaal, hetwelk hier gebruikt was. Bij de achtergelaten 5 pontons werd een wacht gelaten. Alle pontons en meertrossen bevinden zich in zeer slech ten toestand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 562