16 9 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. 50 18 JJ 19 jachten. 65 235 19 14 3 Duinwater. 1941 aanvragen kwamen in voor de levering van duin water, aan welke aanvragen, tot een totaal van 9.939.800 voor de visscherij Havengeld. De onzekere toestand waarin de visscherij verkeerde, was oorzaak, dat de reederijen voor de moeilijkheid kwa men te staan, volgens welk tarief zij hun havengeld wenschten te betalen. Ten einde hieraan tegemoet te komen werd evenals het vorige jaar bepaald, dat het havengeld volgens E of Ba betaald mocht worden, doch dat, indien de vaartuigen resp. gingen varen of ter haringvisscherij vertrokken, het volle tarief volgens klasse Be betaald moest worden en de reeds betaalde gelden in mindering zouden worden gebracht. Moeilijk heden heeft deze regeling niet gebracht. In het geheel werden op die wijze 61 maal liggelden op abonne menten voor duurdere abonnementen verwisseld. Voor schepen welke elders overwinterd hadden en eerst in den loop van het jaar in de Seheveningsche haven kwamen, werd bij Raadsbesluit van 29 Juli 1918 mindere betaling van havengeld toegestaan. In 1918 werden genomen 297 abonnementen en wel: 182 abonnementen voor vaartuigen uitsluitend de verschvaart uitoefenende. zoowel de haringvaart als de verschvisch vaart uit oefenende. ingevolge het Raadsbe sluit van 29 Juli 1918. het geheele jaar stillig gende. volgens tarief G. 24 3 1 abonnement voor een vaartuig niet gebruikt. Per reis werd 713 keer betaald: 377 keer voor verschvaarders. haringvaarders. kustvaarders, vaartuigen volgens tarief G. n - A. jachten. f) w Y) n Voor stilliggers volgens tarief F werd 82 keer betaald. Na aftrek van de gerestitueerde havengelden aan reeders ad f 4401,66 werd f 16.462,40 ontvangen. Oninbare posten kwamen niet voor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 565