I 16 10 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Liter, kon worden voldaan en waarvoor het verschuldigde bedrag ad f 2.465,15 werd geïnd. Havenwerken en materialen. De havenwerken en de voor den dienst bestemde mate rialen bevinden zich in goeden staat. Reiniging. Door den dienst der Openbare Reiniging werd het haven terrein geregeld bezemschoon gehouden, de vuilnisbakken geleegd en het drijvend vuil gevischt. De kosten bedroegen in 1918 f 9, Uit gevoerde werken. Een beschermplaat aangebracht tegn het groote kamrad van de luchtpomp van het mistsignaal. 3 trappen in de glooiing aan de N.-W. zijde der binnen haven. Schade door aanvaring of aandrijving. Een zestal keeren werd door verschillende vaartuigen schade aan de havenwerken toegebracht. Op kosten der betrokken reederijen werden de schaden onder toezicht van de Directie van Gemeentewerken her steld. Achterstallige posten kwamen dan ook niet voor. De levering geschiedde, evenals de vorige jaren, met slangen op de duinwaterleiding. Kade geld. Daar de aangebrachte haring direct van de schepen af door reeders of koopers naar de pakhuizen werd ver voerd, kwam slechts 1 aanvraag om kaderuimte in, waar voor fv 32.kadegeld verschuldigd was. Dit bedrag werd voldaan. Kraan. De kraan werd 39 keer gebruikt, het verschuldigde ad f 133,50 werd geïnd. Vischafslag. Het totaal der aangevoerde versche visch werd aan de haven verkocht voor een bedrag van f 3.618.296,75; dit getal was voor 1917 f 1.519.689,31. De Administrateur van den vischafslag verstrekte den hierbij gevoegden staat der aangevoerde en verkochte versche visch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 566