16 1917 50237 1118775 1916 61814 138322b 1915 56993 1171343 „191458782 1254185 11 VERSLAG DER V1SSCHERSHAVEN. Laakhaven. V waren 7J plein en Scheepvaart. Langs het havenkantoor aan de Laakhaven passeerden 30225 vaartuigen, met een inhoud van 938285 kub. Meter, waarvoor havengeld betaald werd. Langs het kantoor „Be Beek” was dit aantal 20865 met een inhoud van 201829 kub. Meter. Totaal in 1918 51090 vaartuigen metende 1140114 M3. Van de beweegbare bruggen in deze gemeente moest de brug aan den Rijswijksehe weg gemiddeld per etmaal 14 keer worden geopend, die bij het slachthuis de Rijnstraat Nieuwe Haven Paviljoensgracht Boekhorststraat - ’s-Gravenzandelaan Hemsterhuisstraat De vaarten der beurt- en wegens de tijdsomstandigheden nog ongeregeld. De vaart op de Gemeente is in verhouding met 1917 verbeterd, het geen hoofdzakelijk is toe te schrijven aan den aanvoer van distributie-artikelen en het mindere vervoer per spoor. Tengevolge van het oprichten van de schippersbeurs bleven de vaartuigen hier langer dan vroeger op lading wachten. Seheepvaartstremmingen van korten duur kwamen veel vuldig voor in de stad, bij de brug aan het Rijswijksehe die van de Brouwersgracht, doordat ledige vaar tuigen daaronder bleven vastzitten, eveneens bij de ge- den Trekvliet, de Wagenbrug en den zonken boom aan Loosduinsche weg. Enkele kleine diepgeladen vaartuigen zonken in de grachten door aanvaring. Al deze vaartuigjes werden echter spoedig door of vanwege de eigenaars gelicht. Van de 27 Scheveningsche visehloggers, welke op het einde van 1917 in de Laakhaven lagen, zijn er 18 ver trokken, 4 loggers liggen nu nog in de Laakhaven en 5 bij de scheepswerf van G. van Leeuwen. Bij deze w'erf, waar ook een stalen gaffelschoener in aanbouw staat, ligt ook een motortrawler. Wegens ijsgang was de vaart 4 dagen gestremd. gemiddeld 8 keer per etmaal, 14 16 30 90 ~'“J j? 5» 16 13 stoomvaartdiensten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 567