55 van H. P. K n oe st er, e.a., drie huizen met erven, van A. Roeleveld Azn., vier huizen, met erven, open grond en poort aan de Jacob-Pronkstraat Nos. 55, 57, 59 en 61. kadaster Sectie A H, Nos. 145 tot en met 149, te zamen groot 1 A., 32 c.A., voor f 3500.en zulks in het belang der Volkshuisvesting; groot 2 A., 13 c.A., voor f 18.000.— en zulks om even- tuëel te bestemmen voor den houw van een nieuw Raad huis; van W. Zuurmond A z o o n, negen huizen en erven aan en uitkomende door een poort in de Jacob Pronk- straat, plaatselijk genummerd 62 tot en met 78 (even nummers), kadaster Sectie A H, Nos. 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 2033 en 2034, samen groot 2 A., 39 c.A., voor f 3000.en zulks in het belang van de verbetering der Volkshuisvesting; van Mejuffrouwen M. A. e n M. G. W. Hoog straten, een huis .en erf aan de Lange Lombardstraat Nos. 29/31. kadaster Sectie L, No. 1600, groot 1 A., 82 c.A., voor f 12.000.— en zulks voor het stichten van een ge bouw’ ter uitbreiding van het Bestedelingenhuis; van E. J. Hoogweg, het benedenhuis met afzonder lijke bovenwoning en erf aan de Korte Vleerstraat Nos. 106/108, kadaster Sectie C, No. 1192, groot 40 c.A., voor f 2400.— en zulks in verband met de begrenzing aan Gemeenteeigendom (voormalig Gymnasium) en met de wenschelijkheid tot aankoop, ter verkrijging van een afgerond bezit daar ter plaatse; van Mejuffrouw M. 1. A. H o o g e n d ij k, de wo ningen Fronemanstraat Nos. 10 tot en met 28 (even num mers), Scheepersstraat Nos. 21 tot en met 27 (oneven nummers) en Schalk-Burgerplein Nos. 1 tot en met 4, met erven en den daarbij behoorenden gemeenschappe- lijken tuin, een en ander kadaster Sectie A B, Nos. 1078, 1079, 1080, 1085 tot en met 1087, 1794, 1795 tot en met 1806, te zamen groot 26 A., 80 c.A., voor f 125.000.en zulks in het belang der Volkshuisvesting;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 57