By lage 16B Beheer. Commissie van Advies. Schatters. Aanvragen. VERSLAG van de Gemeentelijke Hypotheekbank van s-Gravenhage over 1918. In den loop van het jaar kwamen 39 aanvragen in, waar van omtrent 2 eerst in het volgende jaar een beslissing In het personeel der bank kw^m geen wijziging. Bij besluit van den 9den December 1918 (Bijl. 1796) werd door den Gemeenteraad bepaald, dat met ingang van 1 Januari 1919 in plaats van den Gemeenteontvanger met de behandeling der kasgelden van de bank door Burgemeester en Wethouders de boekhouder of onder zijn toezicht een andere ambtenaar zal worden belast. De samenstelling der Commissie onderging geen verande ring. Zij bestond uit de heeren: E. F. Ehnle, architect, H. F. Boersma, aannemer, H. Fels, architect, Mr. H. J. Nieboer, secr. der Gezondheidscommissie, en L. A. H. de Wolf, architect. Als secretaris bleef haar toegevoegd de adjunet-Direc- teur W. Henss. Als deskundigen voor de schatting der waarde en het onderzoek van den staat der onderpanden bleven aan de bank verbonden de heeren: L. C. Bevelander, L. J. Elk- huizen en G. P. Post Jr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 591