16» I i 2 VERSLAG GEMEENTELIJK 1'2 HYPOTHEEKBANK. f 1.619.400,(het totaal van Leeningen. In 1918 werden 34 leeningen gesloten, waarvan 8 reeds in het vorige jaar waren toegezegd, tot een gezamenlijk be drag van f 1.205.200,waarvan 13 als bouwcrediet. Op het oogenblik der samenstelling van dit verslag zijn alle bouwcredietposten geheel afgewikkeld. De sluiting der overige drie toegezegde en aangenomen leeningen had in dit jaar niet plaats; op het tijdstip van het opmaken van dit verslag zijn intusschen deze drie leeningen reeds gesloten. Zooals reeds in het verslag Van het vorige jaar vermoed werd, hebben twee in 1917 toegezegde en aangenomen lee ningen geen voortgang gehad en zijn deze als vervallen te beschouwen. Naar de grootte laten de gesloten leeningen zich ver deden als volgt: kon worden genomen. Met inbegrip van de 3 in 1917 over gebleven aanvragen werden dus 40 posten afgedaan. Van deze 40 aanvragen 2 hiervan betroffen de over name van reeds bestaande leeningen, terwijl twee aan vragen slechts een verhooging betroffen van reeds door dezelfde aanvragers gesloten leeningen wezen Burgemees ter en Wethouders er 3 af, waarvan 1 aanvrager, die van de afwijzing met een wijziging opnieuw werd ingediend, daarna kon worden toegestaan. Zeven konden ten volle worden toegewezen, terwijl aan één aanvrager, in verband met de aanvrage om nood- hypotheek, een leening boven het aangevraagde bedrag werd toegestaan; aan de aanvragers der overige 29 posten moest een leening beneden het aangevraagde be drag worden aangeboden, 29 aanvragers namen de aan biedingen aan. Aangevraagd werd in totaal aangevraagde bedrag der 40 behandelde posten bedroeg f 1.620.400,—van de in 1918 behandelde aanvragen werd toegestaan f 1.172.800,— (hieronder is begrepen een bedrag van f 247.900,zijnde de in dit jaar behandelde en toege zegde aanvragen van 1917), waarvan werd aangenomen f 980.450,—. Zeventien van de 40 in 1918 afgedane aanvragen strekten tot het verkrijgen van bouwcrediet op nog aan te vangen of ten deele reeds uitgevoerde werken; zestien bouwcre- dieten werden toegestaan, waarvan er negen werden aan genomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 592