16B Rente. 3 VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. n n n Onderpanden. Aflossing. T T n V T T T Y> 4.900.— 68.850,— 126.450,— 57.800,— 129.400,— 43.200,— 270.600,— 85.000,— 419.000,— 5.000,— 10.000,— 20.000,— 30.000,— 40.000,— 50.000,— 60.000,— 90.000,— 1 leerling, 9 leeningen, te zamen 9 2 4 1 leening, 5 leeningen, 1 leening, 2 leeningen, groot f De rentevoet was voor 10 leeningen 48/« voor 20 lee ningen 5 en voor 4 leeningen 5% Over de door bouwcredietnemers tot zekerheid van de voltooiing der onderpanden bij de bank gedeponeerde gelden vergoedde zij een rente naar 2/4% ’sjaars. Op 31 December van dit jaar was geen rente meer door geldnemers verschuldigd. Totaal 34 leeningen, te zamen groot f 1.205.200, Het bedrag der voorloopig nog niet gesloten leeningen bedroeg f 130.850,—. De in 1918 behandelde aanvragen betroffen perceelen in de omgeving van het Gevers Deynootplein en van de Visschershaven, nabij het verlengde van de Laan van Me.erdervoort, in den omtrek van het station der H.IJ.S.M., aan en nabij de Laakhaven en in de Bezuidenhoutwijk. De in dit jaar verbonden opstallen bestaan in villa’s, heereuhuizen, woonhuizen, fabrieken, een café-restaurant, pakhuizen, werk- en bergplaatsen, wagenremises en stal len, ten dienste van handel en nijverheid met bijbehoo- rende woningen en een gestiehtsgebouw met directeurs woning. Beneden f an f 5.000,tot f 10.000,— 20.000— 30.000,— 40.000,— 50.000,— r 80.000,— boven 100.000, De aflossingen hadden geregeld plaats. In totaal werd f 500.73(1,70 afgelost, waarvan f 473.096,wegens ver vroegde algeheele aflossing van 9 leeningen en f 12.000,— wegens tusschentijdsche gedeeltelijke aflossingen. Vijf der geheel afgeloste leeningen (de toezegging der verhoogiug van één dezer leeningen werd in 1917 gedaan) werden direct opnieuw tot een hooger bedrag gesloten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 593