16 b 16B 10 11 |f GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. VERSLAG BALANS P El DECEMBER 1918. 33.: 2.000,— 40.8 23.763.1 79.784,04 30.072.1 3.312,40 580,— f n 4.375,44 14.137,24 12.239.688 Gezien 4.127,62s f2.239.688,905 De Boekhouder, W. D. Boll. De Directeur, Jonker. n n het verrichten opnemingen i r> n 200,— 36.471,59 41.113,05 36.61 4,04 5 Hypothecaire geldleeningen ó’/z’/o Geldleeningen 5% 43/4°/o 4'/2°/o 23.763,96 —,f1.023.763,96 483,04 n 35,— 98,50 297,69 j 51,85 i serve (af te boeken voor gedeeltelijke afschrijving van het disagio) I Ido Winst (af te boeken voor gedeeltelijke afschrijving van het disagio) „1.113.500,— Disagio (af te schrijven tot een bedrag van f 5.499,09s) Noodhypothekenfonds ivoor te vorderen wegens ten behoeve van het fonds ge dane betalingen) f 50.150,— I U 846.077,40 I„ 681.175,60 430.230,— f2 007.633. - 178.145,) reditenren Schatters, voor het verrichten van schattingen en opnemingen if Leden der Commissie van Advies, voor presentiegelden versen, voor: kosten van schatting en onderzoek kosten van drukwerk (luurtebyslag pensioensbijdragen l!_ Gemeenteontvanger (kassier) I Kosten van schatting en onderzoek (be- I schikbaar abonnement voor inlichtingen) I Onkosten Voorraad aan zegels Kas leineente ’s-Gravenhage (kapitaal) voor I a 4'/2°/o verstrekt kapitaalf 1.000.000,— oor ten laste van de Bank komend disagio en onkosten lemeente ’s-Gravenhage (voor verstrekte kasgelden)I emeente ’s-Gravenhage, voor: vergoeding voor de beschikbaarstelling van personeelif idem van een secretaris voor de Com missie van Advies rente van kapitaal kasgeld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 599