57 van S. Plugge, het perceel Vuurbaakstraat Nos. 46/48, kadaster Sectie A H, No. 884, groot 71 c.A., met het recht van uitgang naar de Vuurbaakstraat over het perceel, kadaster Sectie A H, No. 887, groot 77c.A., en belast niet het recht van uitgang, ten behoeve van de daarachter gelegen perceelen, kadaster Sectie A H, No. 885, 886, 887 en 888, voor f 3000.en zulks met het oog op het in de naaste toekomst aanleggen van straten en een plein aldaar; van C. de Jong, e.a., het erfpachtsrecht tot en met den 30sten Juni 1937 van een perceel grond aan het Kolenwagenslag, kadaster Sectie A H, No. 1318, groot 23 c.A., benevens de zich op dien grond bevindenden opstal, voor f 400.en zulks ten behoeve van eene mogelijke verbreeding van het Kolenwagenslag; van de W e d u we J. van R o s s u m, gehore n P. C. van H e ij n i n g e n, lo. het huis, plaatselijk genummerd 277, met overdekte plaats, achterhuis en verdere opstallen, erf en voortuin aan den Loosduinscheweg, kadaster Sectie H, No. 3886, groot 2 A., 41 c.A., met uitzondering van de poort of gang, welke naar de Mackaystraat leidt en achter het onder 2o. gemelde perceel gelegen is, 2o. het huis, verdeeld in afzonderlijke beneden- en bo venwoning, plaatselijk genummerd 279/281, met voor- en achtertuin en erf aan den Loosduinscheweg, kadaster Sectie U, No. 3885, groot 2 A., 30 c.A., met de poort of gang welke achter het perceel ligt en dient tot achteruit gang van het onder lo. gemelde perceel naar de Mackay straat, 3o. het huis, verdeeld in afzonderlijke beneden- en bovenwoning achter het onder lo. gemelde perceel met open grond en erf, uitkomende aan de Mackaystraat, zijnde de benedenwoning ongenummerd en in gebruik bij het onder lo. gemelde perceel, en de bovenwoning plaatselijk genummerd lb, kadaster Sectie U, No. 3884, groot 44 c.A., met een gedeelte van het daarvoor gelegen stuk grond, kadaster Sectie U, No. 115, groot 79 c.A., en wel dat gedeelte, hetwelk ten westen begrensd wordt door het verlengde van het hart van den bouwmuur tus- schen de onder 3o. en 4o. gemelde perceelen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 59