16B 12 VERSLAG VAN HET NOODHYPOTHEKENFONDS. VERSLAG van het Noodhypothekenfonds over 1918. Aanvragen. Ook in dit jaar bleef de behandeling der aanvragen en de administratie der verdere zaken opgedragen aan de or ganen der Hypotheekbank. Aangezien Burgemeester en Wethouders het gewenscht achtten, dat van de uitkomsten van het beheer een duide lijker en vollediger overzicht worde verkregen dan de be- grootingsboekhouding kan verschaffen, is op hun voorstel het beheer met ingang van 1 Januari 1919, bij raadsbe sluit van 31 Maart 1919 (Bijlage 374), ingericht overeen komstig dat van de Gemeentelijke Hypotheekbank. In den loop van het jaar kwamen 14 aanvragen in, waar van 1 werd ingetrokken vóór de behandeling plaats had, terwijl 2 aanvragen slechts een verhooging betroffen van reeds door dezelfde aanvragers gesloten leeningen. Om trent 2 aanvragen kon eerst in het volgende jaar de be slissing vallen. In het geheel werden 11 posten afgedaan; van deze 11 aanvragen stonden Burgemeester en Wethouders er 5 overeenkomstig liet aangevraagde bedrag toe, terwijl zij voor vier ervan een leening toezegden, hooger dan het aan gevraagde bedrag dit in verband met het lager in uit zicht gestelde bedrag voor le hypotheken aan 2 aan vragers werd een leening beneden het aangevraagde be drag aangeboden. Negen aanvragers gingen op de aanbiedingen in. Aangevraagd werd in totaal f 638.230,(in dit bedrag is begrepen het totaal der 2 nog niet in behandeling ge nomen aanvragen en een ingetrokken aanvrage, ad f 278.230,van de in 1918 behandelde aanvragen werd toegestaan f 418.500,(hieronder is tevens een bedrag ad f 15.000,voor een verhooging van een in 1917 toegestane en geaccepteerde, doch nog niet gesloten leening. Hiervan werd aangenomen f 336.300, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 600