16B Rente. 14 VERSLAG VAN HET NOODHYPOTHEKENFONDS. Aflossingen. direct Vergoeding voor vervroegde aflossing. De Directeur van de Gemeentelijke Hypotheekbank, JONKER. ’s-Gravenhage, Juni 1919. De gemiddelde jaarlijkscbe maximum-huurwaarde van deze 101 woningen was dus f 415,Rekening houdende met de reeds vroeger gesloten, zoomede met 2 afgeloste leeningen, bedraagt de gemiddelde huurwaarde van 339 woningen f 390, De rentevoet was voor 8 leeningen 5 en voor 4 lee- ningen ó'/i Evenals bij de Gemeentelijke Hypotheekbank werd over de door bouweredietnemers tot zekerheid van de voltooiing der onderpanden gedeponeerde gelden rente vergoed naar 2% ’s jaars. Het innen der door de geldnemers verschuldigde rente leverde geen moeilijkheden op. Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd ont vangen een bedrag van f 88,90. Voor de tusschentijdsehe aflossingen, die slechts dienden om nieuwe leeningen door dezelfde geldnemers met verhoogd bedrag te kunnen aan gaan, werd evenals bij de Gemeentelijke Hypotheekbank, geen vergoeding in rekening gebracht. De aflossingen hadden geregeld plaats. In totaal werd f 104.400,— afgelost, waarvan f 93.279,50 wegens vervroegde algeheele aflossing van 3 leeningen en f 10.800,wegens tusschentijdsehe gedeeltelijke aflossingen. Twee der geheel afgeloste leeningen werden opnieuw door dezelfde geldnemers tot een hooger bedrag gesloten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 602