I By lage 16( Op geregelde tijden werd in dit jaar bekendheid gegeven aan deze instelling. Het op 31 December 1918 ingeschreven nominaal bedrag aan obligaties, groot f 1.991.000,bedraagt nagenoeg 2.22 °/o van de Gemeenteschuld op dien datum. Het aantal hoofden van rekening vermeerderde met 36, verminderde met 2 en bedroeg dientengevolge op 31 Decem ber 1918 55. VERSLAG van het Grootboek der 's-Graven- haagsche Gemeenteschuld over 1918. In het jaar 1918 werden 1033 obligaties ingeschreven en 32 doorgehaald (waarvan 24 wegens aflossing, na daarvoor bij uitloting te zijn aangewezen). Het aantal ingeschreven obligaties nam dus met 1001 toe en bedroeg op 31 December 1918 1991, vertegenwoordigende een nominaal kapitaal van f 1.991.000,—. Van de twee nieuwe leeningen, elk groot f 10.000.000, welke in 1918 werden uitgegeven, zijn in dit jaar respectie- velijk 317 en 70 obligaties ingeschreven. Na de uitgifte van de 5 %-leening, groot f 10.000.000, anno 1918, werd naast Grootboek B 3*/2 pCt., Grootboek C 4 pCt. en Grootboek D 4*/2 pCt., een nieuw Grootboek ge opend: E 5 pCt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 605