16c 1 3 25 Totaal (f 10.000.000) (f 1.250.000). 14 98 10 153 74 63 95 240 111 74 232 265 108 317 70 1991 obligaties. Ingeschreven zijn van de: Leening 1886 1889 1894 1897 1899 1902 1905 1906 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1914 1915 1916 1918 (4>/2%) 1918 (5 42 obligaties. Behoudens gebondenheid aan statuaire bepalingen zijn overigens de ingeschrevenen, op twee na, vrij in hunne beschikking over de inschrijving; één als eigenaar inge schrevene staat onder voogdij, en één onder curateele. Het Grootboek blijkt voor vereenigingen en instellingen veel gemak op te leveren, daar het beheer van de inge schreven obligaties geheel vanwege de Directie plaats vindt, terwijl een juist en trouw beheer gewaarborgd is. Het motief voor inschrijvingen van particulieren is ge deeltelijk het groote gemak, dat het Grootboek voor hen oplevert, daar zy voor hunne stukken persoonlijk geen zorg meer behoeven te dragen, geen coupons hebben te knippen en geen uitlotingen behoeven te contróleeren. Ook bleek het, dat vele personen alleen met het oog op de veilige bewaring van hunne fondsen tot inschrijving overgingen. Het grootste bedrag, dat aan renten verschuldigd is, werd uitgekeerd door middel van den Postcheque- en Girodienst, by welken dienst het Grootboek eene rekening heeft doen openen (’s-Gravenhage No. 5981). De uitgaven voor het Grootboek waren uitsluitend kosten van advertentiën, drukwerken, bureaubehoeften^ enz. en bedroegen f 603,62®. VERSLAG GROOTBOEK DER GEMEENTESCHOL!). T) n n n w n n r> n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 607