58 van P. A. Schel, het winkelhuis met werkplaats en bovenwoning, en erf aan de Lange Beestenmarkt Nos. 167'169, kadaster Sectie K, No. 1126, groot 1 A., 33 c.A., voor f 12.800.en zulks met het oog op de begrenzing aan het Gemeenteziekenhuis; 4o. het huis, verdeeld in afzonderlijke beneden- en bovenwoning, plaatselijk genummerd 1 en la en erf aan de Mackaystraat, kadaster Sectie U, No. 3883 en 110, te zamen groot 1 A„ 33 c.A., met een gedeelte van het daar naast gelegen stuk grond, kadaster Sectie U, No. 115, groot 79 c.A., en wel dat gedeelte, hetwelk ten oosten begrensd wordt door het verlengde van het hart van den bouwmuur tusschen de perceelen onder 3o. en 4o. ge meld, een en ander voor f 29.200.en zulks voor de door trekking van het Laakkanaal naar het Afvoerkanaal; van de W e d u w e P. v a n d e r G u g t e n J o hzn. g e- boren H. A. van H o r s s e n, het hofje, bestaande uit een voorhuis en negen achterhuizen, plaatselijk gemerkt 145 tot en met 163 (oneven) met erven en open terrein aan of nabij de Lange Beestenmarkt, kadaster Sectie K, Nos. 1687 tot en met 1697. te zamen groot 4 A., 57 c.A., voor f 15.800.en zulks met het oog op de ligging in het bouwblok van het Gemeenteziekenhuis; van Mejuffrouw J. A. G. van den B r e e, e.a., de navolgende onroerende goederen, alle behoorende tot het hofje „Vredebest”, gelegen achter het Westeinde met uitgang tot die straat tusschen de perceelen Westeinde 235 en 249, en wel: van M. J. E r k e le n s J u n i o r, e.a., een blok van 22 huizen met erven aan de Zuilingstraat Nos. 22/24, 26 tot en met 44, 46/48, 50 tot en met 66 en 68/70 (alle even nummers), kadaster Sectie C, Nos. 3233 tot en met 3239, 3365 tot en met 3371, 3375 tot en met 3385, samen groot 9 A., 7 cA., voor f 23.200.en zulks met het oog op de verkrijging van de gewenschte uitbreiding van den grond, die na den aaideg van den nieuwen verkeersweg PrinsegrachtElandstraat overblijft van de voor dien aanleg onteigende perceelen te dezer plaatse en ook met het oog op het verbeteren der woningtoestanden aldaar; I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 60