Bijlage 16D A. VERSLAG VAN DE COMMISSIE. VERSLAG van de Gemeentelijke Centrale Keuken over het jaar 1918. In den loop van het jaar 1918 is de wijze van werken van de Commissie voor de Centrale Keuken belangrijk veranderd. Zooals uit het verslag over 1917 is gebleken waren uit de volledige Commissie, naast de Commissie voor het toezicht op de dageljjksche leiding, sub-commissiën gevormd voor de behandeling van speciale onderdeelen der aan de Commissie toevertrouwde taak. Zoo bestond een sub-commissie voor het toezicht op de administratie, een sub-commissie voor het per soneel en de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en een sub-commissie belast met het toezicht op den inkoop, de samenstelling van het voedsel en den loop van zaken in de Keuken. Aangezien de behoefte zich in het begin van het jaar deed gevoelen om op geregelde tyden te vergaderen, werd besloten, dat de Commissie voor het toezicht op de dagelijksche leiding elke week zou byeenkomen. Als gevolg van dit besluit was evenwel een' splitsing in sub-commissiën niet meer noodig. Daarom werden de bovengenoemde sub-commissiën opgeheven en de leden daarvan uitgenoodigd zitting te nemen in de Commissie voor het toezicht op de dagelijksche leiding. Aan deze uitnoodiging werd gehoor gegeven door de heeren de Goey, Siebolts, Kruis en de Veer, zoodat de Commissie toen bestond uit de dames Mevr. Albarda-Brals, Mevr. Bosman- v. d. Bergh, Mevr, van Balen-Klaar, Mevr. Götzsch-v Dongen, Mevr. Tydeman-Verschoor en de heeren Middelburg, de Goey, Siebolts, Kruis en de Veer. In den loop van het jaar bedankten als leden van de Commissie de dames Mevr. Albarda-Brals, Mevr, van Balen- Klaar, Mevr. Götzsch-van Dongen, Mevr. Eykel-Nobel, Mevr. Bredemeyer, Mej. M. A. Jansen en Mej. E Ledeboer en de heeren A. M. de Veer en G. Middelburg, terwyl de heerJ. M. Pijnaeker Hordyk door den dood aan de Commissie ontviel. Als nieuw lid trad tot de Commissie toe Mej. F. M Stoll. Op 31 December 1918 bestond derhalve de volledige Com missie uit de dames Mevr. Bosman-v. d. Bergh, Mevr. Tydeman- Verschoor, Mevr. Bongaards-Koch en Mej. F. M. Stollende heeren A. Belinfante Jr., C. Smith, H. J. Siebolts, J. J. van Langen, J. G. Kruis, Dr. J. D. Filippo, L. F. Carrière, A. H. J. de Goey, C. de Bruin, H. P. Toenbreker, F. W. C. de Grave en Mr. B. C. L. van den Steenhove.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 610