4 De Commissie voor het toezicht op de dagehjksche leiding van de Keuken bestond op 31 December van het vorige jaar uit de dames Mevr. Bosman-v. d. Bergh en Mej. F. M. Stoll (be noemd in de plaats van Mevr. Tydeman-Verschoor, die wegens drukke werkzaamheden voor deze Commissie had moeten bedanken) en uit de heeren A. H. J. de Goey, J. G. Kruis en H. J. Siebolts. Als waarnemend voorzitter trad op de heer Kruis. Als Secretaris bleef aan de Commissie toegevoegd de Commies ter Gemeentesecretarie H. Robin. Tot Directeur van de Keuken werd, met ingang van 1 Juni, in de plaats van den heer S. Otterspoor, die wegens benoe ming tot leider van de Keuken voor de Engelsche geïnter neerden, eervol ontslag had gevraagd en verkregen, benoemd de heer H. van Tongeren. Omtrent alle aangelegenheden van eenig belang werd door de Directie overleg gepleegd met de Commissie voor het toezicht op de dagelijksche leiding, waardoor de exploitatie in goede samenwerking geschiedde, terwijl verder voortdurend toezicht op de leiding en administratie werd uitgeoefend. Als bylage is achter dit verslag afgedrukt een rapport van het lid der Commissie, den heer A. H. J. de Goey, aangaande een door hem gehouden controle en onderzoek van de administratie. Verder werd door Burgemeester en Wethouders over de zaken, de Centrale Keuken betreffende, geregeld het advies van de Commissie ingewonnen. Zoo werd, om een enkel belangrijk onderwerp te vermelden, in handen van de Commissie gesteld een bij Burgemeester en Wethouders ingekomen verzoekschrift van de vier hier ter stede gevestigde Vakcentralen, waarin aan het College werd gevraagd, de oprichting van eethuizen, waar het in de Centrale Keuken bereide voedsel zou kunnen worden ge nuttigd, te willen bevorderen. Den 6den September adviseerde de Commissie het College over te gaan tot oprichting van een eethuis. Burgemeester en Wethouders zijn met het voorstel der Commissie mede- gegaau, doch het eethuis, dat geplaatst is op de Turfmarkt, is eerst in den loop van 1919 geopend kunnen worden. Het zij onze Commissie overigens vergund te verwijzen naar de gegevens, verstrekt in het verslag van den Directeur, in het statistisch verslag en in het financieel verslag. ’s-Gravenhage, Mei 191S-9 De Commissie voor de Centrale Keuken, P. Drooglever Fortuvn, Voorzitter. H. Robin, Secretaris. 16» VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 611