8 3e. •ie. 5e. 6e. 9e. 7e. 8e. le. 2e. 2. Toestand der gebouwen en inrichtingen. Door de groote afname van voedsel in de maanden Mei en Juni en doordat het zich liet aanzien, dat de aanvragen zouden toenemen, was uitbreiding van het keukengebouw dringend noodzakelijk gebleken en werd mij, na een ge houden Commissievergadering, het maken van een uitbrei dingsplan opgedragen. Na het gereedkomen van het uitbreidingsplan werd dit door mij aan de Commissie voorgelegd en nader toegelicht. De Commissie kon zich met met dit plan volkomen ver- eenigen. Door verschillende nieuwe distributiemaatregelen, o.a. invoe ring van de vetrantsoeneering, was het echter noodzakelgk de uitvoering van de onder 9 genoemde werkzaamheden te doen plaats hebben, vóórdat de definitieve goedkeuring van het geheele uitbreidingsplan door Burgemeester en Wet houders was verkregen. Deze werkzaamheden werden door Gemeentewerken opge dragen aan den aannemer, den heer A. de Eoos, en kwamen in Augustus gereed. Nadat het uitbreidingsplan met de directie van Gemeente werken was besproken, werd in de maand October een aan vang gemaakt met de uitvoering ervan. Ofschoon door de Commissie herhaaldelijk werd aan- Dit plan omvatte: het maken van een aardappelsilo het maken van een inrichting voor het machinaal was- schen en schillen van aardappelen uitbreiding van de bestaande kookruimte met 24 kook- ketels; het maken van een inrichting voor het schoonmaken van groenten en peulvruchten; het maken van een inrichting voor het reinigen van gamellen het maken van een inrichting voor vleeschbereiding met koelkamer; het veranderen van het mannen- en vrouwen-schaftlokaal uitbreiding van het bestaande ketelhuis en het byplaatsen van 2 stoomketels elk van 45 M2. en het veranderen van het bestaande directiekantoor in commissiekamer, het maken van een nieuw directie kantoor, uitbreiding van het bestaande administratie kantoor en verdeeling daarvan in drie afdeelingen, n.l. „Kas”, „Distributiebescheiden” en „Boekhouding”. J VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN'.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 615