9 Machinerie&n en Toestellen. I Bijgeplaatst werden twee stoomketels, elk van 45 M2. met twee voedingspompen en een stoomvat. I Met het oog op de door mij veranderde werkwijze, waar- 1 door het- waterverbruik minstens het dubbele aantal kubieke I Meters zou bedragen van voorheen, werd overgegaan tot U_z gedrongen op spoedige uitvoering van het plan, is niet die spoed betracht, welke, in verband met de vraag naar voed sel en het productievermogen van de keuken, gewenscht was voor een spoedige totstandkoming van het plan. Door de enorme aanvragen om voedsel moesten de ver- koopen in de distributielokalen zoodanig worden gelimiteerd, dat deze de maximum-capaciteit van de keuken niet zouden overschrijden, welke maatregel oorzaak was, dat dagelijks i honderden menschen, vaak na uren lang wachten, moesten worden afgewezen. Hierover kwamen vele klachten in. In verband met de veranderde tijdsomstandigheden, welke ruimere beschikbaarstelling van levensmiddelen in uitzicht I stelden, werd, in overleg met de Wethouders van Financiƫn en Openbare Werken, besloten het uitbreidingsplan, voor zoover dit nog niet was gereedgekomen, niet verder af te werken. De onder 4, 5 en 6 genoemde werkzaamheden kwamen I door deze beslissing niet tot stand. Voorts hadden nog de volgende veranderingen plaats. Door het instellen van den Bezorgdienst en de daarmede gepaard gaande uitbreiding van de hoeveelheid dienstklee- ding, was het wenschelijk gebleken een linnenkamer te maken voor het bergen, herstellen en vervaardigen van dienstkleeding. Voor deze linnenkamer werd een gedeelte van het magazijn bestemd. De groote hoeveelheden materialen, welke in verband met eveutueele schaarschte waren aangekocht, deden allengs de behoefte gevoelen aan een afzonder! ijke bergplaats. Hier voor werd de beschikking verkregen over een bestaande loods, aan de zijde Gaslaan, welke van Gemeentewerken werd overgenomen. In deze loods was echter geen plaveisel aanwezig; hiervoor werd gebruik gemaakt van oude tegels, afkomstig van het keukengebouw. Ten slotte kwamen nog in het afgeloopen jaar gereed een schaftlokaal in het magazijn, ten behoeve van de magazijn- knechts en een inrichting voor het bereiden van ritueel voedsel, waarvan de uitvoering door Gemeentewerken aan de Firma Weimar was opgedragen. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. 16^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 616