10 Wat de afname van voedsel betreft, ook dit jaar heeft de praktijk wederom bewezen, dat de vraag gedurende de zomermaanden het grootst is. Gedurende de wintermaanden wordt de kachelwarmte zooveel mogelijk benut voor de bereiding van voedsel. 1 6^ VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. een diepwel met motor-centrifugaalpomp met een capaciteit van 15 kubieke Meter per uur. De watervoorziening werkt uitstekend en beantwoordt volkomen aan de verwachtingen. Teneinde een uitgebreide controle op de aangevoerde hoe veelheden grondstoffen mogelijk te maken, was aanschaffing van een weegbrug dringend noodzakelijk. Door liquidatie eener Buurtspoorwegmaatschappy kon een weegbrug, fabri kaat Firma Wed. Massee te Goes, voor de Keuken worden aangekocht. De brug werd geplaatst in het trottoir aan ide voorzijde van het magazijn en ook voor het publiek beschik baar gesteld. De brug voorziet in een lang gevoelde be hoefte en er wordt van de zijde van het publiek een ruim gebruik van gemaakt. De bestaande wijze van uitbalaneeering der kookpot- deksels was onpractisch gebleken. Zij bracht steeds terug- keerende hooge onkosten met zich en veroorzaakte vaak ongelukken en bedrijfsstoornis. Hierin werd verandering ge bracht door het aanbrengen van een zwaren ijzeren beugel op het deksel met als contra gewicht een autogenisch gelaschte plaatijzeren bus, gevuld met ponsdoppen. Dit systeem werkt tot volle tevredenheid en werd op 24 kookketels toegepast. Teneinde aan het voedsel een volkomen zuiveren smaak te geven, werden de 24 kookketels inwendig vertind. Dit is een groote verbetering gebleken, waardoor de ijzersmaak aan het voedsel geheel is weggenomen. Ook de tapkranen bleken niet geschikt voor vloeistoffen op kooktemperatuurzij werden vervangen door schuifaf- sluiters met langen hefboom met een doorlaat van 50 mm., waardoor verstopping enz. uitgesloten is. Deze verandering is zoowel practisch als economisch van groot nut gebleken. Aan het luchtspoor werden een valbeveiliging en eenige wijzigingen aangebracht om het afloopen van de wagens en het losspringen van den wissel te voorkomen. Behalve eenige kleine werktuigen van ondergeschikten aard, werden aanges-haft twee aardappelschilmachines, een achtvoudige snijboonenmolen voor drijfkracht, 25 hand wagens voor den bezorgdienst, twee lorries voor het magazijn en twee door eleetriciteit gedreven naaimachines voor de linnenkamer. 3. Afname, bereiding en distribueering van het voedsel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 617