11 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. 16® Op een spoedige totstandkoming van het uitbreidingsplan was hoofdzakelijk aangedrongen om aan de te verwachten groote vraag naar voedsel in den zomer te kunnen voldoen gerekend was dan ook op het gereedkomen in September. Daar de werkzaamheden, aan de uitvoering van het plan verbonden, echter zeer langzaam vorderden, moest de bon- verkoop in de distributielokalen binnen zekere grenzen worden gehouden. Ten einde aan het bezwaar, dat dit opleverde, eenigszins tegemoet te komen, werd gedurende de zomermaanden, door extra-koken, eenige dagen per week des namiddags een naverkoop van voedsel gehouden in het keukengebouw, waarvan een ruim gebruik werd gemaakt. Dit jaar werd ook begonnen met de aflevering van voedsel aan instellingen van weldadigheid, fabrieken enz. Hiervan werd o.a. gebruik gemaakt door de Haagsche Tramweg Maatschappij, de Fabriek van Stamp- en Perswerken van Heyst, My. tot Exploitatie van Hotels, R.K. Wees- en Oude Liedengesticht, Schietbaan Hoviusstichting, de Vereeniging „Herstellingsoord” enz. Op 21 Mei werd een aanvang gemaakt met het bezorgen van voedsel by particulieren aan huis. Voor de wyze van bezorging is de stad in twee deelen gesplitst; in het eene gedeelte geschiedt de bezorging tusschen 11 en 1 uur, in het andere deel tusschen 4 en 6 uur. De bezorging in elk stadsgedeelte te doen plaats hebben, zonder eenige beperkende bepaling voor wat betreft het uur van bezorgen, was niet mogelijk; zulks zou enorme kosten van vervoer met zich hebben gebracht. Gelegenheid tot het bestellen van voedsel bestaat des Vrijdags ten kantore van de Keuken, benevens in een viertal schoollokalen in verschillende stadswijken. Aanvankeiyk had de bezorging plaats met paard en wagen, welke wyze van rondbrengen niet alleen zeer kostbaar, doch ook niet practisch bleek te zijn. Daarom werd over gegaan tot de bezorging in nette geschilderde bakkers wagens. De bezorgers werden gekleed in een linnen pak met dito pet, zoodat het geheel een frisschen aanblik had. Klachten over de wy'ze van bezorging kwamen sporadisch voor. Op den bezorgdienst werd een geregelde controle, door een speciaal daarvoor aangewezen ambtenaar, uit geoefend. Welk gebruik van den bezorgdienst is gemaakt, moge biyken uit de achterstaande graphische voorstelling. In den loop van het jaar werd de bereiding van vege tarisch voedsel, wegens de uiterst geringe afname, gestaakt. Op 24 Juni werd voor het eerst begonnen met de bereiding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 618