59 1°. gekocht van de W ed u w e B. d e Ba a n, geboren F. M. M i- c i e Is e n. a. een huis met werkplaats, open grond en erf aan de Kalvermarkt Nos. 2/2a, kadaster Sectie G, No. 498, groot 3 A., 40 c.A., b. de achter het voorgaande perceel gelegen werk plaats, met gebouwtje, houtloods, erven en open erf in de Engelsche Poort (welke poort uitkomt in de Bagijne- straat), kadaster Sectie G, No. 2610, groot 2 A., 40 c.A., een en ander voor f 28.000, 2°. onteigend van M. A. A. K a m in e r s, van tafel en bed g e- seheidenechtgenootevan D. K a r h o f, e.a., het huis en erf aan de Voldersgracht No. 46, kadaster Sectie H, No. 144, groot 55 c.A., tegen betaling van een schade loosstelling van f 4200, van de N a a m 1 o o z e V e n n o o t s c h a p „G e b o u w voor Kunsten en Wetenschappen en con- I. twee arbeiderswoningen, Nos. 1 en 2, met erf, kadas ter Sectie C, No. 1102, groot 19 c.A., 1101, groot 24 c.A. en 2334, groot 65 c.A., te zamen groot 1 A., 8 c.A., II. achttien arbeiderswoningen, Nos. 3 tot en met 20, met erf, kadaster Sectie C, Nos. 2312 tot en met 2329, 2332, 2333 en 2368, samen groot 9 A., 76 c.A., III. achttien arbeiderswoningen, Nos. 21 tot en met 38, met erf, kadaster Sectie C, Nos. 2348 tot en met 2365, 2366 en 2367, samen groot 8 A., 93 c.A., IV. tien arbeiderswoningen, Nos. 39 tot en met 48, met erf, kadaster Sectie C, Nos. 2336 .tot en met 2345, 2370 en 2371, samen groot 5 A., V. twintig arbeiderswoningen, Nos. 49 tot en met 68, met erf, kadaster Sectie C, Nos. 2291 tot en met 2310 en 2369, samen groot 12 A., 14 c.A., een en ander voor f 64.600,en zulks in het belang der Volkshuisvesting; Ten behoeve van en aanleg van den verkeersweg Prinse- grachtFluweelen Burgwal, werden de volgende onroerende goederen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 61