41 Bijlage. Dames en Heeren Aan de Commissie van Toezicht op de dagelijksche leiding der Centrale Keuken te s-Gravenhage. Opbrengst van bereid voedsel. Dit hoofd van rekening geeft het totaal aan van alle ontvangsten, die in dè distributie plaatsen geschieden. Als proef is door ondergeteekende nagegaan de volledige bon- verantwoording van een bepaald distributie-lokaal. Daarbij bleek, dat de nummers der bons van dag tot dag nauwkeurig aansluiten en met de verantwoording der vervoerders over eenstemmen. Alle in dit lokaal verkochte porties waren derhalve in de administratie behoorlijk verantwoord. Gecon stateerd is, dat de gegevens der verschillende lokalen in totaal naar behooren op het grootboekhoofd voorkomen, zoodat mag worden aangenomen, dat de rekening nauw keurig de totaalopbrengst van het verkochte voedsel aangeeft. v In opdracht van Uwe Commissie heeft ondergeteekende zich als medelid beziggehouden met eene controle en een onderzoek van de administratie der Centrale Keuken. Daarbij wenscht hy op te merken, dat dit onderzoek slechts gedurende een beperkt aantal dagen heeft kunnen plaats hebben, zoodat hjj niet wil beweren, een volledig accountants-onderzoek te hebben ingesteld. Niettemin is zijn onderzoek toch van dien aard geweest dat hij durft zeggen, een voldoende inzicht in de administratie te hebben gekregen en daardoor in staat te zijn, aan Uwe Commissie daarover verslag uit te brengen. Als algemeene indruk kan worden weergegeven, dat de administratie in alle opzichten goed verzorgd is. De boek houding is nauwkeurig aan het bedrijf aangepast. Zij stelt in staat eene minutieuse bedryfsrekening op te maken, die alle wetenswaardigheden betreffende het bedrijf nauwkeurig weergeeft, eene betrouwbare kostprys-berekening toelaat en op vrijwel alle vragen, die op comptabel gebied kunnen worden gesteld, een nauwkeurig antwoord geeft. Ondergeteekende heeft by zijn onderzoek in verschillende deelen der administratie proeven gedaan, van welke hier een overzicht worde gegeven. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. 16®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 640