k 4'2 Magazijnboek. Van de in het magazijn aanwezige goederen bestaat eene doeltreffende administratie. Deze maakt den indruk, dat al het mogelijke is gedaan, om de geleverde goederen te eon- troleeren van het oogenblik af, dat zy in het gebouw binnen komen, tot het oogenblik, dat zij in het bedrijf worden aangewend. Van elk artikel bestaat in de magazyn-admini- stratie een voorraadskaart, waarop nauwkeurig het verloop wordt aangeteekend, zoodat elk oogenblik te zien is, hoe groot de voorraad van dit artikel is. Aan de hand dier kaarten is door ondergeteekende op een bepaalden datum nagegaan, of de vermelde voorraad van sommige artikelen werkelyk aanwezig was. Dit is ge schied met de navolgende artikelen: Gamellen, suiker, zakken voor peulvruchten, margarine en wit katoen. Van elk dezer artikelen werd de vereischte overeenstem ming tusschen kaart en voorraad geconstateerd. 16® VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. Kasboek. Van eenige bepaalde dagen is de boeking van alle ont vangsten nauwkeurig nagegaan en met de bescheiden ver geleken. De telling van eenige maanden van het kasboek is geverifieerd en een en ander is in volmaakte orde bevonden. Van de uitgaafposten zijn talrijke voorbeelden nagegaan en met de kasbescheiden vergeleken. De opberging dezer bescheiden geschiedt systematisch én in volkomen orde. Geene fouten of verschillen zijn daarbij geconstateerd. De uitgaven stemden overeen met de kwitanties, die op haar beurt klopten met de ingediende nota’s en deze waren weder belegd met de uitgegeven bons voor bestelde goederen. Van de verschillende leveranties mag worden geconstateerd, dat zij behoorlyk zijn verantwoord. Elke leverantie is na te gaan van het oogenblik waarop zy besteld is, tot het oogenblik waarop zy is betaald. Alle daartusschen gelegen momenten zijn trapsgewijze te controleeren. Debiteurenboek. Niet alle porties voedsel werden tegen contante betaling verstrekt. Door verschillende vereenigingen en personen worden bons uitgegeven, waarop keuken bons kunnen worden ver kregen. De boeking dezer debiteuren is nauwkeurig nagegaan, met de bescheiden der distributieplaatsen vergeleken en in volkomen orde bevonden. De afdoening dezer debiteuren geschiedt regelmatig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 641