L 44 Maart 1919. ’s-Gravenhage, A. II. J. de Goeij. is geverifieerd. De daarbij aangenomen eenheidsprijzen zijn accoord bevonden. De debiteuren ad f 5 460,465 komen overeen met het debiteurenboek en waren op het tijdstip van onderzoek, op enkele kleine vorderingen na, geïncasseerd. De crediteuren ad f 75 707,45 komen overeen met het crediteurenboek. De. op 31 December j.l. bestaande crediteuren zijn thans afbetaald. De afschrijvingen ad f 27 758,30 geven het. totaal der afschrijvingen der beide jaren 1917 en 1918. Over 1918 is afgeschreven f 16 030,42, overeenkomstig het door onder- geteekende aan de Commissie gedane voorstel, hetwelk in onderling overleg met den directeur en den administrateur is geformuleerd. De cijfers der winstrekening volgen uit de boeken in verband met de balanscijfers en geven de bedrijfsresultaten nauwkeurig weer. Balans en winstrekening kunnen met vertrouwen worden aangenomen. Als eindresultaat van zijn onderzoek kan ondergeteekende aan Uwe Commissie voorstellen de voorgelegde balans en winstrekening goed te keuren. Bij deze goedkeuring mag echter een woord van hulde aan den administrateur voor de keurige en zaakkundige administratieve leiding niet ontbreken. I 16® VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 643