16E 7 Werkverschaffing. f 63.727,275 Totaal 22.918 III. Kweek er jj terreinen. IV. Gebouwen en inrichtingen. Het dagelijksch onderhoud werd, voor zoover mogelijk, in eigen beheer gedaan, terwijl onderhoudswerken van grooteren omvang, door het bedrijf der Gemeentewerken werden uitgevoerd. De behoefte aan localiteit, waarin het personeel en de archieven kunnen worden ondergebracht, daar hiervoor Gewerkt Feestverlof Buitengewoon verlof Ziek Ongeval 13 gevallen kon met een voorwaardelijke straf en in 2 ge vallen met een mondelinge berisping worden volstaan. In totaal werd in dit jaar een bedrag van f 7,315 aan boeten ingehouden. 20.848'/2 430' /2 41 1.376 222 57.914,04 1.204,93 114,875 3.846,64 619,79 f Gedurende het tijdvak 24 Juni 1918-31 December 1918 werd aan 251 personen (niet-vaklieden) werk verschaft, terwjjl op 31 December 1918 nog werkzaam waren 40 personen. De volgende tabel geeft een overzicht van de verdeeling enz. van het aantal arbeidsdagen over 1918. De bij de opening van het bedrijf ingebrachte terreinen ter gezamelijke oppervlakte van 4.60.25 H.A., werden in den loop van het jaar niet uitgebreid. Een als kweek erij te gebruiken stuk grond aan de Laan van Eikenduinen, ter grootte van 5135 M2., werd van de gemeente in huur verkregen. Eenige bij sommige gemeentegebouwen niet gebruikt wor dende gedeelten tuin, werden benut voor het tijdelijk op planten van boomen en heesters. VERSLAG GEMEENTEPANTSOENEN. Verdeeling der arbeidsdagen. Bedrag. n n Aantal dagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 649