1 r I I i 16 E 8 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. t Werktuigen, gereedschappen enz. V. VI. Beplantingen bij Gemeentegebouwen. Onderhoud. a. Het onderhouden van beplantingen bij verschillende ge- meentegebouwen geschiedde in eigen beheer. Behalve het by de begroeting geraamde onderhoud, zag het bedrijf zich in den loop van het jaar nog belast, met het onderhoud van: den tuin bij perceel Groote Markt 24, de beplanting bij de badinrichting Jan van Gojenstraat, den tuin bij perceel Prinsegracht 9, de beplanting van het Volksspeelterrein aan de Gaslaan en van de tuinen bij de woningen voor volkshuisvesting aan de Laakhaven. slechts een paar kamers beschikbaar waren, deed zich weer dringender gevoelen. In afwachting van de stichting van een nieuw gebouw aan den Kweekeryweg, waarby tevens rekening kan worden gehouden met inrichting van meerdere magazijnruimte, waardoor waardevol materiaal en gereedschap niet meer in de open lucht zal behoeven te liggen, werd bij Raadsbesluit van 3 September 1918 (bijlage 1298) voorloopig besloten tot het oprichten van een verplaatsbaar houten hulpgebouw, hetwelk later voor andere doeleinden gebezigd zal kunnen worden. Het hulpgebouw werd door bemiddeling van het bedryf der Gemeentewerken gesticht en kon in het laatst van December in gebruik worden genomen. In de groote palmenkas werd aangevangen met het aan brengen van eenige verbeteringen tot wering van tocht. Het onderhoud geschiedde voor zoover mogelijk in eigen beheer; meer belangrijke herstellingen werden door ver schillende particuliere ondernemingen uitgevoerd. Het nieuwe materieel werd grootendeels van verschillende leveranciers betrokken. In eigen beheer werden o.a. aangemaakt: 15 dubbele ladders van verschillende sporthoogten, 4 enkele 10 groote vervoerbakken, 20 stekbakjes, 12 jalons.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 650