16E 9 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. b. Aanleg. VII. Wandelplaatsen en plantsoenen. Onderhoud. a. b. Aanleg. c. Boombeplantingen. 1.792 115.123 M. 2.740 M. 948 M. Het onderhouden van de wandelplaatsen en plantsoenen, geschiedde, evenals vorige jaren in eigen beheer. Uit den gespeciticeerden staat behoorende bij de bedrijfs- rekening (zie administratief verslag Art. III der Baten) blijkt, wat voor de gemeente de kosten zijn geweest van de verschillende soorten beplantingen. In den loop van het jaar werden bij verschillende nieuw gestichte, of door de Gemeente in gebruik genomen ge bouwen, beplantingen aangebracht. By verschillende inrichtingen van onderwijs, werd na ontruiming der militaire bezettingen, de door deze bescha digde beplantingen, in orde gebracht. In enkele gebouwen werd voor bijzondere gelegenheden een plantenversiering aangebracht. Al deze werkzaamheden geschieden in eigen beheer. Een overzicht geeft den bij de bedryfsrekening behoo renden gespeciflceerden staat. (Zie administratief verslag Art. II der Bateni. Het aanbrengen van nieuwe beplantingen geschiedde eveneens in eigen beheer, Uit bovenbedoelden staat (Art. IV der Baten) blijkt o. m. waar aanlegwerken hebben plaats gehad, benevens de daar voor door het bedrijf in rekening gebrachte bedragen. De lengte der boombeplantingen langs wegen en straten bedroeg op 31 December 1917113.331 M. in 1918 werd bijgeplant in 1918 werd gerooid in 1918 werd meer bijgeplant de lengte op 31 December 1918 bedroeg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 651