16E 11 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. 997 237 r> 10.020 3.098 800 200 78.722 M2. 26.404 M. en f. Plantengroei. 31 M. Het teren van sterk hellende paden, hetgeen in voor gaande jaren geschiedde ten einde uitspoeling te voorko men, moest dit jaar achterwege blijven, omdat het daarvoor benoodigde materiaal door de tijdsomstandigheden niet was te verkrijgen. n 26.604 M. De in den zomer van 1917 menigvuldig voorkomende" dennenscheerder (Hylesinus piniperda) vertoonde zich dezen zomer slechts sporadisch, zoodat het gevaar van grootere uitbreiding als geweken mag worden beschouwd. De sterfte van geplante boomen en heesters, tengevolge van het ongunstige drooge en koude voorjaarsweer, was ook hier, evenals door het geheele land, betrekkelijk groot. Een gunstige uitzondering maakten hierop de verplante groote boomen, welke bijna alle groeiden. Klatteweg en de paden gelegen langs den Waalsdorperweg en het Belvédèreterrein, bedroeg op respectievelijk'23.269 In 1918 vermeerderde dit door: uitbreiding van de paden in het duinpark in de Westduinen met toevoeging van de paden op de buitenplaats „Vreugd en Kust” te Voorburg met De lengte en oppervlakte ver minderde door aanleg van een rijweg door de Westduinen met De totale lengte en opper vlakte bedroeg dus op 31 De cember 1918 en 79.522 M2. 68.505 M2. villapark „Zorgvliet”, de Boschjes van Poot met het aan grenzende duinpark in de Westduinen, het duinpark tusschen den Pompstationsweg en den Klatteweg, de paden gelegen tusschen de gemeentekweekerij, den Kweekerijweg en den December Idt? en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 653