]6K 13 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN'. VIII. Werkverschaffing. De Directeur, P. Westbroek. Ter tegemoetkoming aan de heersehende werkloosheid, werd in het tijdvak 24 Juni31 December aan gemiddeld 251 personen, hoofdzakelijk behoorende tot de Schevening- sche visschersbevolking, werk verschaft. Op 31 December waren hiervan nog 40 personen werkzaam. Voor zoover zij daarvoor geschikt waren, werden enkelen aangewezen voor het verrichten van plantsoenwerkzaam- heden van eenvoudigen aardoverigens werden zij tewerk gesteld aan het zagen van brandhout. Voor deze werkverschaffing werd bij Raadsbesluit van 17 Juni 1918 (bijlage 857) een crediet verleend van f 40.000, hetwelk bij Raadsbesluit van 4 November 1918 (bijlage 1614) werd aangevuld met f 29.000, In het bedrag der daaraan uitgegeven arbeidsloonen, werd door het Koninklijk Nationaal Steuncomité aan de Gemeente voor de helft bijgedragen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 655