16» 14 ADMINISTRATIEF OVERZICHT der Rekening van de Gemeenteplantsoenen over 1918. Omtrent de rekening over 1918 der Gemeenteplantsoenen, welke in dat jaar voor het eerst als bedrijf werden beheerd, hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken De Lasten en Baten bedroegen f 389.956,33®, zoodat de rekening, evenals de begroeting, zonder saldo sluit. Er werd voor een bedrag van f 131.403,06 of 97 meer, werk uitgevoerd, dan oorspronkelijk geraamd was. De onderhoudskosten (art. IV der Lasten) stegen 30% boven het geraamde bedrag, doordat de, hoofdzakelijk door het bedrijf der Gemeentewerken, uitgevoerde onderhouds werken aan gebouwen en kachels, door de bijzondere tijds omstandigheden veel meer uitgaven vorderden, dan door dat bedrijf een jaar te voren kon worden begroot. De algemeene onkosten (art. V der Lasten) stegen 50 boven de raming, doordat de kosten van bureaubehoeften en drukwerken, van kleeding en schoeisel, voor verzekering tegen ongevallen, schoonmaakkosten, zieken- en verlofgelden, pensioenlasten en duurtebyslag aan ambtenaren, meer uit gaven vorderden, dan voorzien kon worden. De kosten aan rente (art. VI der Lasten) stegen met 22 boven de raming, doordat het bedrijfskapitaal met f 50.000,moest worden uitgebreid. In de netto kosten der kweekerijen, welke door de hoogere arbeidsloonen stegen, met 20 boven de raming, werd voor ongeveer 80 vergoeding gevonden in de opbrengst van het afgeleverde en verhuurde plantenmateriaal. Door het eerst later bekend worden van de loonsverhoo- ging der werklieden, kon bij het vaststellen der afleverings- prijzen, hiermede geen rekening worden gehouden. Als bijkomende omstandigheid wordt echter opgemerkt dat, wanneer niet geheel vergoeding gevonden wordt in de kosten der Kweekeryen, een eventueele niet gedekte rest alleszins gemotiveerd kan worden geacht, omdat daardoor in verband met de voor deze gemeente bestaande behoefte, VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 656