Ei 63 van J. Vis b a e h, de perceelen Prins Willemstraat No. 12 en Hooge Prins-Willemstraat Nos. 1/3, kadaster Sectie A G, onderscheidenlijk No. 1810, groot 83 c.A„ en No. 1198, groot 36 c.A., tegen betaling van eene schade loosstelling van f 21.372,25, benevens van f 1.voor de Gemeente; van P. J. S c h rave n m a d e, de aan de Keizerstraat gelegen erven, kadaster Sectie A G, Nos. 2026, 2391 en 2392, te zamen groot 2 A., 59 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 8358, a p'V van Dr. D. d e N i e t, de aan de Hooge Prins-Willem straat, de Korendijkstraat en de Badhuiskade gelegen perceelen, kadaster Sectie A G, No. 1215, groot 15 e.A,, en A F, Nos. 1394, groot 2 A., 94 c.A., 1395, groot 1 A., 1396, groot 38 c.A., 2524, groot 4 A., 12 c.A., en 2525, groot 26 A., 35 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 82.250,50; van de W e d u w e N. B u y s, g e b o r e n J. T u y t, de aan de Heemraadstraat gelegen poort, kadaster Sectie A G, No. 538 groot 55 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 825,—; denlijk No. 2256, groot 76 c.A., en No. 2577, groot 4 A„ 10 e.A„ tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 60.094.34; van de Naamlooze Vennootschap „M a a t- 'sehappijtotExploitatieeenerStalhoude- r ij, Rij t u i g-M a a t s c h a p p ij v o o r h e e n W a t e r- r e u s”, het perceel Keizerstraat No. 368, kadaster Sectie A G. Nos. 724, 2019 en 2527, te zamen groot 21 A., 27 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 78.403,—; van C. B u i t e n d ij k, het perceel Hooge Prins Wil lemstraat No. 2/Prins Willemstraat Nos. 8/10, kadaster Sectie A G, No. 2551, groot 63 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 10.009,45, benevens van f 1,voor de Gemeente, en van f 1200,— voor den huurder; r ■g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 65