J6E 1.000,— I 28 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. LASTEN. Artikel V. 549,10s 900,— I 1.959.94 1.110,— 1.857,79 5 n f 49.000,— I f 73.705,10s n n n w n Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 100,— 39,33 401,06 s 6.919,69 1.000,— I 650,— 150,— 9oo,— 700,— 2.400,— 4.600,— 3.500,— 5.200,— 1.333,89 5 355,24 81,79 1.091,90 674,70s 9.343,12 5 3.029,91 9.296,08 n 10.173,91 n n Algemeene onkosten. 1. Jaarwedden 2. Vuur, licht en duinwater voor de kantoer en schaftlokalen en voor de dienstwo ningen 3. Bureaukosten, drukwerken, kantoor- en teekenbehoeften enz 4. Tram-, reis- en verblijfkosten 5. Boeken en tijdschriften 6. Kleeding en schoeisel 7. Verzekering van het personeel bjj de I „Tuinbouw Onderlinge” 8. Schoonhouden kantoor- eh schaftlokalen a. Dagelijksche schoonmaak. b. Jaarlijksche schoonmaak .- c. Witten of sausen van muren of pla fonds d. Vegen van schoorsteenen 9. Telefoonverbindingen 10. Loonen bij ziekte 11. Loonen bij verlof op feestdagen 12. Loonen bij militair verlof 13. Pensioenen 14. Verzekering tegen schade tengevolge van brand, inbraak of berooving. 15. Grondlasten en sluisgelden 16. Diversen 17. Duurtebyslag (alleen ambtenaren) Bij: overgeschreven bij besluit van B en W. dd Verhoogd bij Raadsbesluit van met 100 50— I 505,62 s n f 26.234,375 f 26.497,625

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 669