64 I van G. F i e r e t Pzn. en c.s., het perceel Heemraad- straat No. 7, kadaster Sectie A G, No. 523, groot 28 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 800, van A. van d e r Hoek Azn., een perceel grond aan de Statenlaan, kadaster Sectie A K, No. 6154, groot 68 c.A., voor f 1564,en zulks ten einde te voorkomen, dat eenzelfde gebouw voor een gedeelte op erfpachtsgrond en voor een ander gedeelte op aangrenzenden grond ge plaatst zou worden; van de Naamlooze vennootschap „Ooster- land, Maatschappij tot Exploitatie van Gronde n”, een perceel grond aan de Van-der-Parra- straat, kadaster Sectie R, No. 9527, groot 22 A., 3 c.A., voor f 22.030,en zulks om te worden gebezigd voor den houw van gebouwen voor den Gemeentelijken dienst of voor doeleinden, die naar het oordeel van den Gemeen teraad zijn van openbaar belang; van de w e d u we B. J. K r u y s w ij k, gehore n M. K r u y s w ij k, de oppervlakten grond, gelegen in den Noordpolder, tusschen de Broeksloot en de Laak, kadas ter Sectie A I, Nos. 102 tot en met 107 en 549, te zamen groot 5 H.A., 6 A„ 76 c.A., voor f 58.277,40 en zulks in het belang der Volkshuisvesting; van Th. Langelaan, twee perceelen weiland en een perceel water, gelegen in den Noordpolder, tusschen de Broeksloot en de Laak, kadaster Sectie A I, Nos. Ill, 112 en ‘551, te zamen groot 1 H.A., 88 A., 90 c.A., voor f 21.723,50 en zulks in het belang der Volkshuisvesting; van de Naamlooze Vennootschap „M aat- s c h a p p ij tot exploitatie van B o u w g r o n- d e n „N e e r 1 a n d i a”, een perceel grond achter de Pau lus Buijsstraat, kadaster Sectie A K, No. 6171, groot 3 A., 24 c.A., voor f 2592,en zulks met het oog op eventueele uitbreiding der aan die straat gelegen openbare school; van de Naamlooze Vennootschap „B o u w- grondmaatschappij ,,’s-G raven hag e—V o o r- b u r g”, de perceelen grond langs de Zuidwestzijde van de Koningin Wilhelminalaan te Voorburg, kadaster ge meente Voorburg, Sectie F, Nos. 2664. 2653, 2616, 207, 2617, 204, 2646. 2441, 2645. 2440, 2644, 2439, 2643, 2438, 2640, 2641, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 66