16E 16E I 1 32 33 i VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BALANS V. 11 DECEMBER 1918. i Aanschaffings waarde. Boekwaard ACTIVA. PASSIVA. f f f Bedrijfskapitaal kleine werktuigen f f 145.995,54 Bureelbehoeften en drukwerken 146.3241 f 3 76.520, f 376.520,335 hierop reeds 50 Gezien De Administrateur, J. W. M. Courtois. De Directeur, P. Westbroek. Afschrij vingen. 1.124, 2.031,1 119.510,14 47.697,80s 167.207,94s 100.000,— 32.289,23 33,41 1.061, 26.507, 209, 135, 17.141, 700, 487, 96, 615,15 516,25 I 624,75 62,50 3.000,— 15.391,25 I 41.010,- 18.580,18 20.825,— 625,— 5.000 3.510,— 1.992,67 1.400,— 7.246,88 2.000,— 756,17 9.221,50 18.436,89 15.391.2 40.394,8 18.063,9 20.200.1 562,5 2.000,- 1.579,5 1.252,1 560,- 4.560,8 900- 398,3 4 895.1 8.751,2 f f 70,— 1.047,20 9.232,28 38.882.S 20.762,! 1.511,: 33,: I 9.715,18 6.146,48 1.367,41s 43,67 s 410,16 107,53 50,— 12.540,— 24.782,69 3.042,36 1.427,72 s 7,21s A'oy verschuldigde onkosten. -a van verzekering tegen schade, geleden door inbraak, brand of f 811,— 313,75 Voor rente 1.930,50 740,40 840,— f i) Bij den inbreng op 1 Januari 1918 dezer kapitaaionderdeelen was afgeschreven. Geld en geldswaarden. Kas Kassier (Twentsche Bank) Post-Chéque en Girodienst Couponboekjes H.T.M Vorderingen. Diverse Debiteuren Gemeente 's-Gravenhage. Voor uitbreiding geldleening Rente van kasgeld, disconto enz Nog te ontvangen uitkeenng „Tuinbouw Onderlinge” Werkplaats (gereedschappen in aanmaak) Kosten berooving Premie ongevallenverzekering. Pensioenlasten Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage. Vast kapitaal Roerend kapitaal (materialen). 26.485,40 f 119.510,1 i) 2.686,03s i) 1.100,— i) 357,7751 4.326,39 9.685,65 V oorraden. Kweekerijen en plantmaterieel (getaxeerde waarde) Magazijnvoorraad (dood materiaal) Zwarte grond Schelpen Voorraad brandstoffen Kweekerijen Bureaux enz Terreinen Gebouwen c.a Houten loodsen op steenen voet Kassen en steenen broeibakken Houten broeibakken Ramen voor de broeibakken Verwarmingstoestellen en geleidingen Electrische licht- en pompinstallatie Schrijfmachines enz. Meubilair Afrasteringen. Instrumenten. Rollend materiaal Gereedschappen en Schulden. Diverse Crediteuren Crediteuren (Waarborgsommen) Gemeente ’s-Gravenhage. v""- rente van het kapitaal aflossing (afschrijvingen) overname van materialen huur Gemeentelijke Volkstuinen Kweekerij Laan van Meerdervoort saldo gelden (Commissie van Advies inzake voedingsgewassen) opbrengst grasgewassen brandhout Gemeentelijk pensioenbureau (duurtebijslag) Nog te betalen arbeidsloonen Nog af te dragen kortingen Weduwen en Weezeufonds aan boetenfonds

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 673