Bijlage 16 F Ik I 1. BEHEER. 2. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. Het bedrijf der Gemeentewerken werd beheerd door Bur gemeester en Wethouders, bijgestaan door een Raadscom missie, welke in de Raadsvergadering van 4 September 1917 werd samengesteld uit de heeren: Mr. Dr. H. J. Romeijn, Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nijevelt, J. J. L. Bourdrez en J. A. Sillevis L.Wzn. Voorzitter der Commissie was de Wethouder, de heer «1. Jurriaan Kok. In de Raadsvergadering van 15 October 1917 werd als lid der Commissie benoemd in de plaats van den heer Mr. Dr. H. J. Romeijn, de heer Mr. H. J. Nieboer. Aan den heer Mr. J. A. H. baron van Zuylen van Nijevelt werd op diens verzoek, wegens vertrek uit deze Gemeente, in de Raadsvergadering van 15 Juli 1918 ontslag verleend als lid der Commissie, ingaande 10 Juli 1918. In de op 3 September 1918 gehouden Raadsvergadering werden tot leden der Commissie benoemd de heeren J. J. L. Bourdrez, J. A. Sillevis L.Wzn., Mr. H. J. Nieboer en A. L. de Koning, terwijl de Wethouder, de heer J. Jurriaan Kok, als Voor zitter optrad. Van 1 Januari 1918 af wordt Gemeentewerken als bedrijf geëxploiteerd. Ten einde het begrip bedrijf in alle opzichten tot zijn recht te kunnen doen komen, was reeds in de Raadsver gadering van 20 Maart 1916 een Verordening op het beheer van het bedrijf Gemeentewerken (Verz. No. 11 van 1916) vastgesteld, die eerst op 1 Januari 1918 in werking zou treden. De nieuwe exploitatie in bedrijfsvorm die alzoo sinds vóórlaatstgenoemden datum in het verschiet lag, maakte ingrijpende wijzigingen, zoowel in het administratief als technisch beheer, noodzakelijk. De voorbereiding, daaraan voorafgaande, eischte vele en omvangrijke werkzaamheden, waarbij zich gevallen voor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 680